Voor elke wijk is een wijkbudget beschikbaar voor eigen ideeën en projecten van bewoners. Daarnaast is er een stedelijk budget beschikbaar voor aanvragen die niet voor één enkele wijk bedoeld zijn. De besteding van beide budgetten wordt bepaald door regiegroepen. Deze bestaan uit maximaal zeven bewoners. De regiegroepen brengen bindend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoogte van de budgetten

Het wijkbudget is verdeeld over de negen wijken van Schiedam. De verdeling per wijk is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder het aantal huishoudens.

De verdeling voor 2019

 • Stedelijk budget: € 50.000
 • Centrum: € 18.500
 • Groenoord: € 42.900
 • Kethel: € 12.500
 • Nieuwland: € 60.900
 • Oost: € 46.300
 • Spaland-Sveaparken: € 21.200
 • West: € 42.300
 • Woudhoek: € 25.100                      
 • Zuid: € 35.300

Stedelijk budget

Er wordt gewerkt in tranches. Een tranche is een periode waarbinnen een aanvraag voor een wijkbudget kan worden ingediend.

Hieronder leest u op welke data de regiegroep Stedelijk in 2019 vergadert. En wanneer een aanvraag voor wijkbudget uiterlijk binnen moet zijn.

 • 21 januari 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 7 januari 2019)
 • 25 maart 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 11 maart 2019)
 • 27 mei 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 13 mei 2019) 
 • 2 september 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 19 augustus 2019)
 • 28 oktober 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 14 oktober 2019)                                                                             

Voorwaarden aanvragen

 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of sociale samenstelling in de buurt of wijk
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk
 • Het kan worden beheerd en onderhouden
 • Het is niet alleen voor persoonlijk gebruik
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid
 • Het is betaalbaar binnen de beschikbare budgetten
 • De aanvrager vervult een actieve rol bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld door het betrekken van de omwonenden bij het initiatief
 • Het initiatief vindt plaats in Schiedam