Algemene maatregelen leefbaarheid

De gemeente Schiedam wil een aantrekkelijk woonklimaat voor alle inwoners. Om dit te realiseren moet in een aantal buurten en straten de leefbaarheid verbeteren. Daarom neemt de gemeente in de aangewezen wijken algemene maatregelen op een aantal gebieden. Zoals:

 • Woningen vernieuwen
 • Openbare ruimte verbeteren
 • Sociale structuur versterken
 • Inzetten op ‘Schoon, Heel en Veilig’

Specifieke maatregel: Wbmgp

Naast deze algemene maatregelen zetten we in sommige buurten als extra maatregel de Wbmgp (ook wel Rotterdamwet) in. Door deze regelgeving kan de gemeente extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Zo kunnen we bij de toewijzing van huurwoningen rekening houden met de leefbaarheid in de straten.

De Wbmgp geldt in twaalf gebieden in Schiedam vanaf januari 2018. De maatregel is in principe vier jaar van kracht. Aan het einde van deze periode wordt deze beoordeeld. De Wbmgp kan maximaal 20 jaar gelden.

Voorrang woningzoekenden

Bent u op zoek naar woonruimte en werkt u in de maakindustrie in Schiedam, in de (maatschappelijke) dienstverlening of studeert u aan een HBO of universiteit? Dan kunt u met voorrang reageren op bepaalde woningen in Schiedam.

 • Voorrang geldt voor de volgende adressen (pdf 89,4 kB)
 • Woningen vindt u via Woonnet Rijnmond 
 • Bij de woningen wordt aangegeven welke voorrang van toepassing is

Onderzoek naar woonoverlast

Schiedam legt een huisvestingsvergunningsplicht op aan nieuwe huurders. Dit houdt in dat de gemeente onderzoek doet bij alle kandidaat-bewoners naar het veroorzaken van woonoverlast. Dit geldt ook voor nieuwe kamerhuurders.

Bij dit onderzoek, ook wel een screening, onderzoeken we of zij woonoverlast kunnen gaan veroorzaken. We bekijken tot 4 jaar terug of iemand overlast heeft veroorzaakt. Of crimineel gedrag in de woonomgeving heeft vertoond

Waar gebeurt dit?

 • In vijf buurten op de volgende adressen (pdf, 291 kB) wordt onderzoek gedaan naar woonoverlast
 • In twee buurten worden de twee maatregelen gecombineerd (voorrang en onderzoek woonoverlast)
 • Ook de gebieden Groenoord-Zuid (grotendeels) en omgeving Johan de Wittsingel zijn aangewezen voor voorrang én onderzoek woonoverlast

Voor wie geldt dit?

 • Het onderzoek geldt voor iedereen vanaf 16 jaar. Is een gezinslid 16 of 17 jaar oud? Dan kijken we twee jaar terug
 • Bent u huurder in het aangewezen gebied en verandert er niks aan uw situatie? Dan heeft u niet met deze maatregel te maken. Trekt er een persoon van 16 jaar of ouder bij u in? Dan wordt diegene wel onderzocht
 • Verhuist u in of buiten Schiedam naar een adres dat niet is aangewezen? Dan heeft u niet met deze maatregel te maken

Huurder

Bent u een nieuwe huurder of gaat u verhuizen naar een adres waar de maatregel geldt? Vraag de verhuurder om het formulier bereidverklaring (pdf, 176 kB) voor u in te vullen. Hierin verklaart de verhuurder dat hij met u een huurcontract gaat sluiten. Let op: nieuwe huurders hebben deze nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen.

Afgewezen

 • Blijkt uit het onderzoek dat iemand in het verleden veel (woon)overlast heeft veroorzaakt? Dan geeft de gemeente deze persoon en zijn/haar huisgenoten geen huisvestingsvergunning. Deze persoon en zijn/haar huishouden kunnen dan niet in de woning gaan wonen
 • Bent u afgewezen voor een huisvestingsvergunning in een aangewezen gebied? Dan kunt u wel naar een adres buiten het aangewezen gebied verhuizen
 • Als u bent afgewezen voor een huisvestingsvergunning, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente

Eigenaar huurwoning

 • Bent u eigenaar van een woning en wilt u deze verhuren? Of een deel van uw woning? Sluit pas een huurcontact als de huurder een huisvestingsvergunning heeftLet op: eigenaar en/of huurder kunnen een boete krijgen als de huurder zonder huisvestingsvergunning gaat wonen in de huurwoning. Op verzoek van de gemeenteraad geven wij de huurder alleen een boete als deze te kwader trouw heeft gehandeld.
 • Alle leden van een huishouden worden onderzocht. De gemeente geeft alleen een huisvestingsvergunning als alle leden van een huishouden positief uit het onderzoek komen. Heeft één van de gezinsleden ernstige woonoverlast veroorzaakt? Dan krijgt het hele gezin geen huisvestingsvergunning!
 • Is de kandidaat-huurder afgewezen voor een huisvestingsvergunning en krijgt hij via de bezwaarprocedure gelijk? Dan heeft dat geen gevolgen voor de verhuur van uw woonruimte. Heeft u inmiddels de woonruimte aan een andere kandidaat verhuurd? Dan kan die andere huurder gewoon in de woning blijven wonen. De eerder afgewezen kandidaat heeft geen recht op de woonruimte
 • Gaat u kamers verhuren, of een woning verhuren aan huurders die niet in familieverband samenwonen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een vergunning voor woningomzetting nodig heeft 

Voorwaarden huisvestingsvergunning

Er zijn drie situaties mogelijk. Uit het onderzoek blijkt dat de kandidaat:

 • Geen noemenswaardige woonoverlast heeft veroorzaakt. Er wordt een huisvestingsvergunning verleend en de huurder kan zich inschrijven op het adres. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de huisvestingsvergunning
 • Wel overlast heeft veroorzaakt, maar niet ernstig genoeg om de vergunning te weigeren. De gemeente verbindt voorwaarden aan de huisvestingsvergunning. Zoals een verbod op het draaien van harde muziek na een bepaald tijdstip in de avond en nacht
 • Regelmatig ernstige woonoverlast heeft veroorzaakt. De huisvestingsvergunning wordt geweigerd. De kandidaat kan zich niet inschrijven op het adres en mag niet in de woning gaan wonen

Leegstand?

De toepassing van dit onderzoek kan een zware maatregel zijn voor verhuurders. En het kan leegstand van panden tot gevolg hebben. Het onderzoeken van nieuwe huurders zal tijd kosten. Wij zullen dit zo snel mogelijk afhandelen. Soms kunnen we niet voorkomen dat screening wat langer in beslag neemt. Zeker als blijkt dat een kandidaat-huurder in het verleden overlast heeft veroorzaakt.

Eigenaar koopwoning

Bent u eigenaar en bewoner van een koopwoning in het aangewezen gebied?

 • Verandert er niets in uw situatie? Dan geldt de regel niet
 • Komt er iemand bij u inwonen? Dan geldt de regel niet als die persoon een lid van het huishouden is
 • Wilt u uw woning verkopen? De nieuwe eigenaar (en zijn gezinsleden vanaf 16 jaar) wordt niet onderzocht
 • Gaat de nieuwe eigenaar niet zelf in de woning wonen, maar de woning verhuren? Dan worden deze huurders wel onderzocht. Onderzoek geldt alleen voor personen die de woning willen huren
 • Gaat u zelf ergens anders wonen en verhuurt u uw woning of kamers in uw woning? Dan worden de nieuwe huurders vanaf 16 jaar onderzocht
 • Gaat u kamers verhuren, of de woning verhuren aan huurders die niet in familieverband samenwonen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een vergunning voor woningomzetting nodig heeft 

Wat doet de gemeente nog meer?

Vanaf januari 2018 wordt de Wet Aanpak Woonoverlast in heel Schiedam ingezet. De gemeente heeft een regisseur Woonoverlast aangesteld. Deze regisseur gaat gericht aan de slag met meldingen van overlast. De gemeente kan dan bemiddelen. Maar het kan ook betekenen dat we een boete of een verbod opleggen. Is de overlast zeer ernstig, en andere maatregelen hebben niet geholpen? Dan kan de gemeente een woning zelfs sluiten.

 • De regisseur woonoverlast gaat ook aan de slag met meldingen van uitbuiting van huurders (huisjesmelkers). Bijvoorbeeld doordat een eigenaar voor een slecht onderhouden woning een hele hoge huur vraagt
 • Ook is vanaf 2018 het Huurteam voor heel Schiedam beschikbaar. Het Huurteam ondersteunt huurders die vermoeden dat ze een te hoge huur betalen