Waarom Kansen in de Stad?

Verspreid over de stad bezit de gemeente Schiedam panden en gronden. Een aantal daarvan draagt niet meer bij aan beleidsdoelstellingen. De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Afgezien van de kosten die dit met zich meebrengt blijft een nieuwe ontwikkeling van een locatie uit zolang de gemeente eigenaar blijft. Dat terwijl er juist behoefte is aan nieuwe locaties, bijvoorbeeld om woningen te realiseren.

Om ontwikkelingen te stimuleren die Schiedam als stad versterken, is in 2020 begonnen met het programma Kansen in de Stad. Vanuit dit programma worden locaties voorbereid op herontwikkeling door marktpartijen. De gemeente Schiedam verkoopt eigendommen aan ontwikkelaars die met hun creativiteit de locaties herontwikkelen, op zo’n manier dat de stad daar sterker, duurzamer en veelzijdiger van wordt.

Werkwijze

Voordat een locatie voor herontwikkeling wordt aangeboden wordt eerst door ons zorgvuldig in beeld gebracht welke mogelijkheden een specifieke locatie biedt. Hierbij zijn alle beleidsvelden van de gemeente betrokken. Op basis van de analyse die daaruit voorkomt wordt per locatie een zogeheten ruimtelijk kader vastgesteld. Dit is bedoeld om ontwikkelaars/geïnteresseerden richting te geven en inzicht in de (rand)voorwaarden voor herontwikkeling. Als gemeente willen we niet zelf ontwikkelen, maar vinden we het wel belangrijk om aan de voorkant duidelijk te zijn over hoe wij denken dat een locatie de stad sterker kan maken.

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen binnen het ruimtelijk kader plannen indienen voor herontwikkeling. Deze worden vervolgens door de gemeente Schiedam beoordeeld. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie zijn belangrijke hierbij belangrijke uitgangspunten. Uit de diverse inzendingen wordt uiteindelijk één plan geselecteerd waarna het verkoopproces in gang wordt gezet.

Hoe is bepaald of een locatie een ‘Kans in de Stad’ is?

In 2012 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het Verbeterplan Vastgoed besloten dat gemeentelijke panden en gronden die niet meer bijdragen aan gemeentelijk beleid moeten worden verkocht. Op basis van een interne inventarisatie is een selectie gemaakt van de eigendommen die hiervoor in aanmerking komen. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd. Sinds 2020 maken deze panden en gronden onderdeel uit van het programma Kansen in de Stad. Het ruimtelijk kader dat een belangrijk onderdeel is van de methodiek wordt steeds door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Eerste lichting Kansen in de Stad

In 2020 zijn de eerste ruimtelijke kaders vastgesteld binnen het programma Kansen in de Stad. Het gaat om de Oostsingel 9, Iepenlaan 45, het Dr. Wibautplein, de Boterstraat 81/83 en de Ooievaarssteeg. De eerste drie zijn reeds in ontwikkeling. Daarover kunt u meer lezen op de projectpagina.

Tweede lichting (voorjaar 2021)

In mei 2021 heeft het college van burgemeester & wethouders de ruimtelijke kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van de Schiedamseweg 77 (voormalig rioolgemaal) en de Hoogstraat 85 (woon-werkpand). De Schiedamseweg 77 is via Funda in de verkoop gebracht, Hoogstraat 85 via een meervoudig onderhandse verkoop. Voor beide locaties zijn inmiddels partijen gevonden waarmee ook een overeenkomst is gesloten. De Schiedamseweg wordt herontwikkeld tot een particuliere woning, in het pand aan de Hoogstraat wordt een combinatie van wonen en werken gerealiseerd.

Derde lichting (najaar 2021)

Sinds het najaar van 2021 wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Joppelaan (perceel achter Kerkweg 40), Peter van Anrooylaan 5, Eduard van Beinumlaan 61-65 en 64-66, alsook de Pieter van den Hoogenbandstraat 50. Herontwikkeling van deze locaties bevindt zich in een vergevorderd stadium.

Meer Kansen in de Stad

Op verschillende plekken in de stad zijn gemeentelijke panden en gronden die zullen worden verkocht. De volgende locaties komen hiervoor ook in aanmerking, maar hiervoor zijn nog geen ruimtelijke kaders vastgesteld. Het gaat om: Dwarsstraat 42, Sweelincksingel 3, 5 en 7 en Zalmstraat 27.

Meer informatie? 

Heeft u vragen over Kansen in de Stad of wilt u aandachtspunten meegeven? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via Maarten van Halm, manager Vastgoed & Grondzaken.