Geselecteerd plan: Tuindorp, een groen hart in de wijk

In maart 2021 is Tuindorp, een groen hart in de wijkvan ontwikkelaars 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed uit drie plannen als beste uitgekozen. Ruimtelijke kwaliteit, participatie en duurzaamheid waren hierbij belangrijke criteria. Het gekozen plan gaat uit van nieuwbouw: er komen in totaal 18 nieuwe grondgebonden koopwoningen, gericht op doorstroming van senioren. De huizen worden verspreid over 3 woonblokken van elk 6 woningen. Het ontwerp ervan sluit aan op de sfeer en de structuur die het eigen karakter van Tuindorp kenmerken.

Hoewel het schoolgebouw verdwijnt, wordt een vertrouwd, herkenbaar element wel behouden. De oude klokkentoren van de school blijft namelijk staan. Op het terrein wordt ruimte ingericht voor groen en spelen, op de daken van de nieuwe woningen worden zonnepanelen gelegd en beplanting aangebracht. Om de wijk Tuindorp verder te vergroenenheeft het college van B&W 50.000 euro beschikbaar gesteld. Dit zal worden gebruikt om in overleg met buurtbewoners een inrichtingsplan te maken voor de buitenruimte in Tuindorp.


 

Artist impressions: 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed

Achtergrond

De Sint Martinusschool is als onderdeel van de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk Tuindorp in Kethel-Dorp in de jaren 50 van de vorige eeuw in gebruik genomen als school. Die functie heeft het sinds het begin van de 21e eeuw niet meer. Sindsdien is het (tijdelijk) in gebruik als atelierruimte van kunstenaars. Omdat het pand, inclusief grond, niet meer bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de gemeente Schiedam is besloten om het perceel te verkopen, als onderdeel van het programma Kansen in de Stad.

Gravin Aleidaschool als Kans in de Stad

Voordat de voormalige Sint Martinusschool voor herontwikkeling is aangeboden, heeft de gemeente Schiedam zorgvuldig in beeld gebracht welke mogelijkheden er voor de Iepenlaan 45 waren. Hier zijn verschillende afdelingen van de gemeente bij betrokken geweest. Op basis hiervan is een ruimtelijk kader vastgesteld. Hierin was bepaald dat zowel renovatie als sloop/nieuwbouw tot de mogelijkheden behoorden. Dit laatste kon omdat het schoolgebouw in de Welstandsnota die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld niet is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol.

Planning & proces

Na de selectie van het plan zijn 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan. Hierbij worden buurtbewoners betrokken.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Pamela van de Pol van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.