Geselecteerd plan: Tuindorp, een groen hart in de wijk

In maart 2021 is Tuindorp, een groen hart in de wijk’  van ontwikkelaar 2d Vastgoed B.V. uit drie plannen als beste uitgekozen. Ruimtelijke kwaliteit, participatie en duurzaamheid waren hierbij belangrijke criteria. Het gekozen plan gaat uit van nieuwbouw: er komen in totaal 18 nieuwe grondgebonden koopwoningen. De huizen worden verspreid over 3 woonblokken van elk 6 woningen. Het ontwerp ervan sluit aan op de sfeer en de structuur die het eigen karakter van Tuindorp kenmerken.

Hoewel het schoolgebouw verdwijnt, wordt een vertrouwd, herkenbaar element wel behouden. De oude klokkentoren van de school blijft namelijk staan. Op het terrein wordt de buitenruimte ingericht voor groen en spelen.
 

Woning
Artist impressions: 2d Vastgoed B.V.

Achtergrond

De Sint Martinusschool is als onderdeel van de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk Tuindorp in Kethel-Dorp in de jaren 50 van de vorige eeuw in gebruik genomen als school. Die functie heeft het sinds het begin van de 21e eeuw niet meer. Momenteel wordt de school tijdelijk verhuurd in het kader van leegstandsbeheer. Omdat het pand, inclusief grond, niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Schiedam is besloten om het perceel te verkopen, als onderdeel van het programma Kansen in de Stad.

Sint Martinusschool als Kans in de Stad

Voordat de voormalige Sint Martinusschool voor herontwikkeling is aangeboden, heeft de gemeente Schiedam zorgvuldig in beeld gebracht welke mogelijkheden er voor de Iepenlaan 45 waren. Hier zijn verschillende afdelingen van de gemeente bij betrokken geweest. Op basis hiervan is een ruimtelijk kader vastgesteld. Hierin was bepaald dat zowel renovatie als sloop/nieuwbouw tot de mogelijkheden behoorden. Dit laatste kon omdat het schoolgebouw in de Welstandsnota die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld niet is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol.

Planning & proces

Na de selectie van het plan is 2d Vastgoed B.V. aan de slag gegaan met de uitwerking  van het plan. De ontwikkelaar heeft inmiddels de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Omdat het plan afwijkt van het bestemmingsplan wordt een uitgebreide procedure doorlopen.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Pascal Sansen van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Valerie Martins.