Waarom heeft het college de Beleidsregel ‘COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies gemeente Schiedam 2020’ (verder: de Beleidsregel) vastgesteld?

Het college vindt het belangrijk dat alle Schiedammers mee kunnen blijven doen in de samenleving. De activiteiten binnen cultuur, sport, welzijn en zorg leveren hier een grote bijdrage aan. Met deze Beleidsregel komen wij tegemoet aan de nadelige effecten van de coronamaatregelen voor instellingen en organisaties. Daarmee blijft het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod in Schiedam zoveel mogelijk in stand. De Beleidsregel zorgt ervoor dat wij verzoeken van instellingen en organisaties om aanpassing van de verleende subsidies eenduidig en transparant behandelen.

Geldt de Beleidsregel voor alle subsidies?

De Beleidsregel geldt alleen voor subsidies die in 2019 en 2020 zijn verleend en waar bij de verlening geen rekening is gehouden met de nadelige effecten van de coronamaatregelen.

Om welke maatregelen kan ik verzoeken?

U kunt denken aan een wijziging in de prestatieafspraken (bijvoorbeeld het aantal activiteiten die u had moeten verrichten) of het verzoek om de subsidie eerder vast te stellen. Kunt u aantonen dat uw begroting, waarmee u destijds uw subsidieaanvraag heeft ingediend, er anders uit zou hebben gezien als u met de coronamaatregelen rekening had gehouden? Dan kunt u ook verzoeken om de berekening van de verleende subsidie aan te passen.

Ben ik verplicht om tussentijds een ‘verzoek om een maatregel’ in te dienen bij wijziging van activiteiten?

Nee, u hoeft bij wijziging van activiteiten niet tussentijds om een maatregel te verzoeken. Komt u eerder in de financiële problemen door de coronamaatregelen dan het moment van vaststelling van de subsidie? Dan kunt u tussentijds een ‘verzoek om een maatregel’ indienen.

Ik kom in liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen en wil gebruik maken van de Beleidsregel. Hoe kan ik een verzoek indienen?

U dient een verzoek in door het formulier ‘Verzoek om een maatregel’ in te vullen. Lees meer over de voorwaarden en vul het formulier in.

Ik heb geen financieel tekort, maar ik kan mijn activiteiten niet conform de subsidieverlening uitvoeren. Kan ik ook gebruik maken van deze Beleidsregel?

Ja, u moet wel een onderbouwing geven dat de activiteiten niet conform de subsidieverlening zijn uitgevoerd door de coronamaatregelen en welk (financieel) effect dit heeft gehad. Om de administratieve lasten beperkt te houden, kunt u met de vaststelling ook ‘een verzoek om een maatregel’ indienen.

Ik heb een exploitatietekort door onzorgvuldige bedrijfsvoering. Kan ik ook gebruik maken van de Beleidsregel?

Nee, het ‘verzoek om een maatregel’ moet samenhangen met de coronamaatregelen die u moest nemen. 

Als ik kan aantonen dat ik minder inkomsten en meer uitgaven heb door coronamaatregelen, krijg ik dan altijd een compensatie?

Nee, dat hangt af van de situatie. Als u bijvoorbeeld beschikt over een bestemmingsreserve of egalisatiereserve, dan nemen wij dit mee bij het beoordelen van de door u verzochte maatregel.

Financieel voorbehoud

De Beleidsregel biedt ruimte om extra subsidie toe te kennen, maar we maken hierbij een financieel voorbehoud. We kennen alleen extra subsidie toe, wanneer we daar financiële ruimte voor hebben. Elke afdeling beroept zich op de eigen middelen, wanneer er sprake is van extra subsidie. De bestemmingsreserve, egalisatiereserve en inkomsten verkregen vanuit landelijke steunregelingen, nemen we mee bij het beoordelen van de aanvraag.

Ik kan voor de kosten van de activiteit een bijdrage krijgen uit een regeling vanuit een andere overheid. Hoe gaan jullie hiermee om?

Wij houden rekening met deze bijdrage bij het beoordelen van de door u verzochte maatregel. Als pas na de vaststelling bekend wordt dat u aanspraak kunt maken op een dergelijke regeling, verrekenen wij dit met uw subsidie.

Als ik kan aantonen dat ik minder inkomsten en meer uitgaven heb door coronamaatregelen, worden aanvullende subsidies dan altijd verleend?

Nee, alleen als de benodigde middelen in de programmabegroting beschikbaar zijn.

Wat is de ingangsdatum van de Beleidsregel?

Deze Beleidsregel treedt in werking op 15 september 2020

Tot wanneer kan ik een ‘verzoek om een maatregel’ indienen?

Om voor een maatregel in aanmerking te komen, moet u uiterlijk tegelijk met uw aanvraag tot  vaststelling van de subsidie, een ‘verzoek om een maatregel’ bij ons indienen.  

Hoe dien ik een ‘verzoek om een maatregel’ in?

U dient een verzoek in door het formulier ‘Verzoek om een maatregel’ in te vullen.