Ophoging folder 'Uw wijk wordt opgehoogd'

Inleiding

Een groot deel van Schiedam is gebouwd op veengrond. Hierdoor verzakken straten, tuinen en leidingen. Eens in de zoveel tijd moet er dus worden opgehoogd. Zowel de
gemeente als u als bewoner krijgt hiermee te maken. Als de gemeente uw buurt ophoogt, is dat meteen een goede gelegenheid om de inrichting ervan onder handen te nemen. Bij het ophogen proberen we maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is uw medewerking als eigenaar/ bewoner van belang.

Met deze informatiefolder informeren wij u over wat er bij ophogen allemaal komt kijken.

Van plan tot uitvoering in 5 stappen

In principe kent het proces 5 stappen. Niet ieder project is hetzelfde, het kan voorkomen dat een projectteam meer dan twee avonden organiseert om de wensen, verwachtingen en ideeën met de bewoners af te stemmen.

1. Wensen, verwachtingen en ideeën
Tijdens een bewonersavond voor de bewoners en ondernemers uit de wijk hoort de gemeente graag uw wensen, verwachtingen en ideeën. Wat kan er beter in uw buurt? Nu is het moment om ons dat te laten weten. Moeten er bredere groenstroken komen, andere bomen of andere speelplekken? Misschien heeft u ideeën voor nieuwe parkeerplaatsen of een betere plek  voor afvalcontainers? De gemeente geeft ook aan welke werkzaamheden zij wil verrichten in de buurt. Bijvoorbeeld: wordt het riool aangepakt? Moeten er kabels en leidingen worden vernieuwd.

2. Klankbordgroep
Tijdens de bewonersavond kunt u lid worden van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een groep van wijkbewoners/ belanghebbenden die de buurt vertegenwoordigt. De klankbordgroep is voor de gemeente het aanspeekpunt. Samen bekijken we welke ideeën van de bewonersavond kunnen worden uitgevoerd.

3. Tweede bewonersavond
Tijdens een tweede bewonersavond presenteren de klankbordgroep en de gemeente samen dit nieuwe (voorlo- pige) ontwerp voor de inrichting van de buurt. We horen dan graag wat u ervan vindt. Met uw opmerkingen gaan we aan de slag om het ontwerp verder te verfijnen en uit te werken tot een  definitief inrichtingsplan.

4. Definitief inrichtingsplan
Zodra het definitief inrichtingsplan klaar is, gaat de gemeente aan de slag met de technische uitwerking, het afstemmen van de werkzaamheden met nutsbedrijven (elektra, gas, water, telecom), het aanvragen van benodigde vergunningen en het selecteren van een aannemer. Dit duurt ongeveer een jaar. Op het moment dat dit allemaal geregeld is, starten de werkzaamheden. 

5. En dan wordt er gewerkt!
De meeste informatie over de werkzaamheden krijgt u van de aannemer. Die weet immers het best wanneer hij bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren. De aannemer is uw eerste aanspreekpunt voor specifieke vragen. Verder overlegt de klankbordgroep in deze fase regelmatig met de gemeente om de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden te bespreken.

Verantwoordelijkheden

  • Gemeente

Bij een grootschalige ophoging zorgt de gemeente voor het openbaar gebied. We zorgen voor de straten, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden, speelplekken, verlichting, afvalinzameling, straatmeubilair en het groen. Als het nodig is, repareren of vervangen we het riool. Deze werk-zaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een of meer aannemers. Werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen worden uitgevoerd door de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en telecom).

  • Eigenaren & bewoners

De gemeente zorgt alleen voor het openbaar gebied. Eigenaren van woningen, zowel op eigen grond als erfpacht, zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen van de tuin en kruipruimte. Ook bent u als huis-eigenaar verantwoordelijk voor de op uw perceel gelegen leidingen(en) van het riool. Heeft u een huurwoning? Dan kan een aantal zaken die worden genoemd in deze informatiefolder voor rekening van de verhuurder komen. Raadpleeg uw huurcontract en neem contact op met uw verhuurder over de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u?

Huisaansluiting van het riool

Voor een goede werking van het riool kan de gemeente besluiten het riool terug te leggen op de oorspronkelijke aanleghoogte. U kunt dan een verzoek krijgen om de huisaansluiting van het riool op uw grondgebied ook op te hogen naar de oorspronkelijke aanleghoogte. Op de plek waar de rioolbuis uw woning verlaat, adviseren wij een hulpstuk te gebruiken dat flexibel genoeg is om de toekomstige verzakkingen in uw tuin op te vangen. Afkoppelen van uw regenwater.

Afkoppelen van uw regenwater

Door de klimaatveranderingen regent het meer en vooral heviger. Om te zorgen dat het riool niet overstroomt worden afvalwater en regenwater gescheiden. 
In de straat zorgt de gemeente hiervoor. Bij uw woning kunt u dat zelf regelen door het regenwater van het dak apart aan te bieden van het rioolwater. Feitelijk zorgt u ervoor dat uw dakgoot en uw rioolaansluiting apart naar het riool gaan. Daarmee zorgen we er samen voor dat de stad leefbaar blijft. 

Wanneer en hoe kunt u dat regelen?

Werkzaamheden aan uw huisaansluiting op openbaar gebied wordt door de aannemer van de gemeente uitgevoerd. Een goed moment om uw huisaansluiting op hoogte te brengen is vlak voor de uitvoering van de gemeentelijke werkzaamheden aan het riool. Om kosten te besparen, kunt u samen met uw buren (of zelfs de hele buurt) een aannemer het werk te laten doen. Vlak voor de uitvoering van de gemeentelijke werkzaamheden aan het riool kunt u een aannemer de afvoer van de dakgoot los laten maken van uw rioolhuisaansluiting. En als een aparte pijp op het gemeentelijke regenwaterriool laten aansluiten.

Ophogen tuin

Voor het ophogen van uw tuin is  het van belang met welk materiaal u uw tuin ophoogt. Vaak is dat grond, zand, glasschuim of EPS (ook wel piepschuim of tempex genoemd). De voor- en nadelen van de verschillende materialen vindt u in dit schema. 

Materiaal: grond en zand.
Voordeel: Het ophogen van de tuin met grond en zand (onder het terras of het tegelpad) is relatief goed-koop en gemakkelijk uit te voeren.
Nadeel: grond en zand zijn zwaar, hierdoor verzakt de tuin sneller.

Materiaa: EPS (ook wel piepschuim, polystyreen of tempex genoemd).
Vooreel: EPS is erg licht en zakt niet snel.
Nadeel: EPS is in aanschaf duurder dan grond en zand.

Wanneer en hoe kunt u dat regelen?

Uw tuin kunt u het beste ophogen vóórdat de gemeentelijke werkzaamheden starten. U kunt hiervoor een aannemer inschakelen of het zelf doen. Als u planten en bomen in uw tuin wilt behouden, is het nodig de werkzaamheden in het juiste jaargetijde uit te voeren. Een kapvergunning kan nodig zijn wanneer u een boom op eigen terrein wilt kappen. Dit is afhankelijk van de grootte van de boom en de afstand tot de gevel. Dit kunt u nagaan op de website vwww.omgevingsloket.nl.

Ophogen kruipruimte

De kruipruimte is de ruimte onder de woning. Vaak zijn hier enkele kabels en leidingen te vinden. De minimale diepte is ongeveer 60 cm. De bodem van de ruimte bestaat uit zand en grond waarop de woning is gebouwd. Een kruipruimte heeft dus geen gebouwde vloer met als gevolg dat de bodem net als uw tuin zakt. Verzakking en water in de kruipruimte Wanneer de bodem van de kruipruimte zo is verzakt dat hij lager ligt dan het grond-waterpeil, staat er grondwater in de ruimte. Water in de kruipruimte kan een nadelig effect hebben op uw energieverbruik en op vochtgevoelige bouwmaterialen. We adviseren u uw kruipruimte dan op te hogen. Staat er geen water in uw kruipruimte dan is het toch noodzakelijk om te bekijken of het nodig is uw de kruipruimte op te hogen. Als gevolg van een verzakte kruipruimte kan uitspoeling aan de buitenzijde van de woning ontstaan. Hierdoor kan de grond instorten en een gevaarlijk gat ontstaan. 

Wanneer en hoe kunt u dat regelen?

Uw kruipruimte kunt u het beste ophogen voordat de aannemer start met de werkzaamheden. We adviseren om bij een verzakking van de kruipruimte van 30 centimeter of meer maatregelen te  treffen om uitspoeling of inspoeling te  voorkomen. Het ophogen van de kruipruimte kunt u zelf doen of u kunt een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Voor het ophogen kunt u verschillende materialen gebruiken, die veel verschillen in gewicht. Hoe zwaar-der het materiaal, hoe sneller de grond opnieuw verzakt. Zand, bims, schelpen, kleikorrels en EPS (ook wel piepschuim, polystyreen of tempex genoemd) zijn veel-gebruikte ophoogmaterialen.

Ophogen nutsleidingen door nutsbedrijven

De nutsbedrijven informeren u wanneer zij werkzaamheden uitvoeren en of zij hiervoor in uw tuin moeten zijn. Deze werkzaamheden voeren de nutsbedrijven zelf uit. 

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Gemeente Schiedam 
Telefoonnummer: 14 010
Website: schiedam.nl

Bezoekadres
Stadskantoor
Stadserf 1
3112 DZ  Schiedam

Postadres
Postbus 1501 
3100 EA  Schiedam

Stedin 088 896 39 63
Evides Waterbedrijf 0900 07 87 
Irado 010 262 10 00

Meldingen in de openbare ruimte kunt u melden via telefoonnummer 14 010 of de BuitenBeter app. 

Colofon

Initiatief: gemeente Schiedam
Fotografie: team Beheer
Vormgeving: milc
Drukker: Drukkerij Mercator - Impressed Uitgave: 1e druk, juni 2018
Aan deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar ophogen.