Door onderhoud kan deze dienst vanaf dinsdag 2 april 2024 tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze dienst of deze dienst wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Geef in het contactformulier duidelijk aan wat u wilt aanvragen. Onze collega’s nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze excuses voor het ongemak.

U kunt subsidie aanvragen als de activiteit bijdraagt aan de subsidiedoelen van de gemeente. De gemeenteraad stelt deze doelen elk jaar vast in de programmabegroting.

De aanvraag kan ingediend worden voor activiteiten op het gebied van:

 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Economie
 • Sociaal domein
 • Bewegen en Sporten

Subsidieregeling

Schiedam geeft subsidies aan de hand van bepaalde regels. Die staan in de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV). In de subsidieverordening leest u:

 • De rechten en plichten van de subsidieaanvrager en de gemeente.
 • Wat u moet doen om subsidie aan te vragen.
 • Wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen.

Lees de informatie in de ASV goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De ASV is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze geldt voor alle subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2017.

Specifieke subsidieregelingen

Er zijn een aantal specifieke subsidieregelingen. Wilt u weten welke dit zijn? Bekijk de specifieke subsidieregelingen.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan alleen online. Vraagt u subsidie aan voor een organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel? Dan is het belangrijk dat u de aanvraag doet met e-Herkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

 • Vraagt u een (meer)jaarlijkse subsidie aan? Dien deze uiterlijk vier maanden voor het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft in
 • Andere aanvragen dient u in tussen 13 en 8 weken voordat u van plan bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • Uw subsidieaanvraag kan getoetst worden aan de wet BIBOB

Hoe lang duurt een aanvraag?

 • Vraagt u een (meer)jaarlijkse subsidie aan? Dan beslist het college uiterlijk één dag voor de start van het subsidietijdvak. Deze termijn kan eenmaal voor maximaal acht weken worden uitgesteld
 • Bij aanvragen voor overige subsidies beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal vijf weken worden uitgesteld. Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld

Subsidie goedgekeurd?

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag, krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt de subsidie voorlopig toegezegd. In de verleningsbeschikking leest u:

 • Het subsidiebedrag
 • De subsidievoorwaarden
 • Of u een voorschot op de subsidie krijgt. Hierdoor weet u hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen

Subsidie definitief vaststellen

Nadat de activiteiten zijn afgerond, dient u bij voorkeur online een aanvraag in om de subsidie definitief vast te stellen. In deze aanvraag legt u verantwoording af over wat u heeft gedaan en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan en stelt de subsidie definitief vast.

 • Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag tot vaststelling de subsidie vast. Deze termijn kan voor ten hoogste 5 weken worden uitgesteld.
 • Als een aanvraag tot vaststelling niet op tijd is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige herinnering over tot definitieve vaststelling.
 • De werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximumbedrag. Dit gebeurt als blijkt dat uw kosten lager waren. Of als afgesproken prestaties niet behaald zijn.

Subsidieregister

Waar geeft de gemeente subsidie aan uit? Dit kunt u zien in het subsidieregister.