Let op!

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017, is voor dit jaar 2019 bereikt. Nieuwe aanvragen voor deze subsidie in 2019 zijn niet meer mogelijk en zullen worden geweigerd.

Subsidie voor een activiteit

Wilt u een activiteit organiseren en hiervoor subsidie aanvragen? U kunt in aanmerking komen voor subsidie als uw activiteit bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de gemeente. De gemeenteraad stelt deze doelen ieder jaar vast in de programmabegroting. De gemeente geeft bijvoorbeeld subsidie aan activiteiten op de volgende gebieden:

 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Economie
 • Sociaal domein
 • Bewegen en Sporten

Subsidieregelingen

Schiedam geeft subsidies aan de hand van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV). De verordening is door de gemeenteraad vastgesteld. In de subsidieverordening leest u:

 • De rechten en plichten van de subsidieaanvrager en de gemeente
 • Wat u moet doen om subsidie aan te vragen
 • Wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen

Wij raden u aan de informatie goed door te lezen voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De nieuwe ASV 2017 geldt voor alle subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2017.

Subsidiemogelijkheden?

Op zoek naar subsidiemogelijkheden? Bekijk direct de mogelijkheden voor inwoners, stichtingen en verenigingen of voor bedrijven.

Specifieke subsidieregelingen

Twee soorten subsidies

Schiedam kent twee soorten gemeentelijke subsidies:
•    Jaarlijkse of meerjaarlijkse subsidie. Deze wordt per kalenderjaar of ander boekjaar
verstrekt
•    Overige subsidies

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan alleen online. Vraagt u subsidie aan voor een organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel? Dan is het belangrijk dat u de aanvraag doet met e-Herkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

 • Vraagt u een (meer)jaarlijkse subsidie aan? Dien deze uiterlijk vier maanden voor het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft in
 • Andere aanvragen dient u in tussen 13 en 8 weken voordat u van plan bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld
 • Uw subsidieaanvraag kan getoetst worden aan de wet BIBOB

Hoe lang duurt een aanvraag?

 • Vraagt u een (meer)jaarlijkse subsidie aan? Dan beslist het college uiterlijk één dag voor de start van het subsidietijdvak. Deze termijn kan eenmaal voor maximaal acht weken worden uitgesteld
 • Bij aanvragen voor overige subsidies beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal vijf weken worden uitgesteld. Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld

Subsidie goedgekeurd?

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag, krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt de subsidie voorlopig toegezegd. In de verleningsbeschikking leest u:

 • Het subsidiebedrag
 • De subsidievoorwaarden
 • Of u een voorschot op de subsidie krijgt. Hierdoor weet u hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen

Subsidie definitief vaststellen

Nadat de activiteiten zijn afgerond, dient u bij voorkeur online een aanvraag in om de subsidie definitief vast te stellen. In deze aanvraag legt u verantwoording af over wat u heeft gedaan en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan en stelt de subsidie definitief vast.

 • Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag tot vaststelling de subsidie vast. Deze termijn kan voor ten hoogste 5 weken worden uitgesteld
 • Als een aanvraag tot vaststelling niet op tijd is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige herinnering over tot ambtshalve vaststelling
 • De werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximumbedrag. Dit gebeurt als blijkt dat uw kosten lager waren. Of als afgesproken prestaties niet behaald zijn

Subsidieregister

Waar geeft de gemeente subsidie aan uit? Hier kunt u de subsidieregisters inzien: