De gemeente verstrekt subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de programma begroting. 

Programma Mens & Stad in Beweging

Meer eigen kracht en burgerkracht

 • Toename van het aantal Schiedammers dat een bijdrage levert aan het welzijn van zichzelf, de buurt, de wijk en zich betrokken voelt bij de wijk

Meer gezonde Schiedammers

 • Meer Schiedammers ervaren een goede gezondheid
 • Meer Schiedammers bewegen en sporten

Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière

 • Een stijgend aantal Schiedammers is in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien
 • Beter opgeleide Schiedammers

Een betere en meer laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning voor de Schiedammers

 • Een hogere waardering voor de dienstverlening in het kader van de WMO, Participatiewet, jeugd en de wijkondersteuningsteams

Programma Ruimtelijke inrichting en samenhang

Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting

 • Hogere waardering voor de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de stad
 • Kwaliteit dagelijkse zorg blijvend op orde

Hogere kwaliteit woningvoorraad

 • De gemiddelde waardering voor de woning neemt toe
 • Een betere balans in de woningvoorraad

Beter bereikbaar

 • Hogere waardering bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets, auto en voor voetgangers

Duurzamer en gezonder leefmilieu

 • Hogere kwaliteit van het leefmilieu
 • Afval wordt beter gescheiden aangeboden

Programma Economie in Ontwikkeling

Sterker vestigingsklimaat

 • Verbeteren van de waardering van Schiedam als vestigingsplaats
 • Verbeteren van de regionale en lokale aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. verhoging van door ondernemers gegeven waardering voor het (regionaal) kunnen vinden en verkrijgen van passend geschoold personeel

Sterker imago van Schiedam

 • In 2018 is de beeldvorming van Schiedam beter passend bij de gewenste profilering uit de kadernota stadsmarketing

Vitalere Binnenstad

 • Toename van het ruimtegebrek in het kern(winkel)gebied en de aanloopstraten in de winkelstraten in de binnenstad door horeca, winkels, wonen, werken en cultuur
 • Meer bezoekers voor de horeca, winkels, culturele instellingen en evenementen
 • Meer bestedingen in de binnenstad bij de horeca, winkels, culturele instellingen en evenementen

Meer cultuurbeleving

 • Een betere bekendheid en hogere waardering van culturele instellingen en evenementen in de stad

Programma Overheid in Balans

Als gemeente beter in contact met de stad

 • Schiedam is een toegankelijke en proactieve gemeente

Veiliger Schiedam

 • Veiliger Schiedam door te werken aan een schonen, veilige en leefbare stad