Verbeteren van leefomgeving

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is in Nederlandse steden sterk verbeterd sinds de jaren negentig. Door het aanpakken van de uitstoot is de lucht schoner geworden. Goed nieuws dus voor de gezondheid en leefkwaliteit in steden. Intussen wordt wel steeds duidelijker dat fijnstof (vooral het ultrafijne deel daarvan) veel schadelijker is voor de gezondheid dan we altijd dachten. Van alle gevaren die het verkeer veroorzaakt, is luchtverontreiniging veruit de belangrijkste boosdoener. Het is dus heel belangrijk om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. In de 'Wet milieubeheer' staan regels over de luchtkwaliteit. Hierin zijn ook normen opgenomen voor de hoeveelheid fijnstof en de hoeveelheid stikstofdioxide.

Geluidsoverlast

Geluidhinder is nog niet veel verbeterd. In Schiedam heeft een relatief groot deel van de inwoners last van geluid en een slaapverstoring. Dit wordt veroorzaakt door het wegverkeer, het railverkeer, het vliegverkeer en de industrie. En in mindere mate door de scheepvaart.

Meetresultaten in uw woonomgeving

Op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt jaarlijks de luchtkwaliteit bijgehouden. Zo wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland in kaart gebracht. Actuele informatie is van groot belang om de luchtkwaliteit gericht te verbeteren. In Schiedam wordt de luchtkwaliteit berekend met modellen. Zo'n berekening wordt bijvoorbeeld gemaakt op basis van verkeersgegevens. Maar de luchtkwaliteit wordt ook gemeten. Dit gebeurt in het meetstation van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan de Alphons Ariënsstraat. Deze gegevens zijn openbaar en worden elk uur bijgewerkt.

De gemeente heeft sinds 2014 ook metingen op diverse locaties in de stad laten uitvoeren. Volg de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de gemeente Schiedam via NSL-monitoring.

Geluidskaart

Op basis van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai wordt iedere vijf jaar een zogeheten EU-geluidskaart gemaakt. Hierop is voor alle geluidgevoelige panden, zoals woningen, te zien wat de berekende gewogen etmaalgemiddelde geluidsbelasting op de gevels is. Ook is de gemiddelde nachtelijke geluidsbelasting (tussen 23.00 uur en 07.00 uur) te zien. De meest recente kaart geeft de situatie in 2016 weer. Als u de geluidsbelasting van een willekeurig pand wilt weten, klik dan op dat pand op de kaart. Hierbij ziet u ook wat de geluidsbelasting van de verschillende bronnen is. Zoals wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer & industrie.

Actieplan luchtkwaliteit 

De gemeente heeft een Actieplan Lucht en Geluid 2018-2022 (pdf 2,67 MB) opgesteld. Hierin staan maatregelen genoemd die de gemeente wil nemen in de periode van 2019 t/m 2022. De doelstellingen hierbij zijn:

  • Blootstelling aan stikstofdioxide, fijnstof en roet verminderen
  • Het aantal mensen dat last heeft van geluid en slaapverstoring verlagen

Klachten

Heeft u last van slechte luchtkwaliteit of geurhinder? Neem dan contact op met de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.