Wilt u voor bouw- of sloopwerkzaamheden bouwmaterialen plaatsen op de weg, zoals stenen, een container, bouwkeet, kraan of steiger? In sommige gevallen moet u daar een melding doen of een ontheffing voor aanvragen. Het ligt aan de situatie of u alleen een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, dan volstaat de melding en heeft u geen ontheffing nodig.  Een melding of verzoek om ontheffing doet u minimaal 14 werkdagen voorafgaande aan plaatsing. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning, particulieren gebruiken DigiD. Binnen 14 werkdagen ontvangt u van ons bericht of uw melding of verzoek om ontheffing is geaccepteerd.

Het is belangrijk dat u ontheffing aanvraagt als u voorwerpen in de openbare ruimte wilt plaatsen. Het gaat hier om het plaatsen van voorwerpen:

 • Op stoepen
 • Straten
 • Parkeerplaatsen
 • Grasvelden
 • En openbare groenvoorzieningen

Voorbeelden van voorwerpen

 • Steigers
 • Puinbakken
 • Gesloten containers
 • Bouwketen
 • Portacabins
 • Feesttenten
 • Rijwielhekken
 • Kranen en hoogwerkers

De voorwerpen kunnen een gevaar of belemmering zijn voor de openbare orde en veiligheid. Plaatst u iets op uw eigen terrein, dan is geen ontheffing nodig. U kunt dit teruglezen in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013 (pdf 3,64 MB).

Nadere regels containers en voorwerpen 

In de Nadere regels voor voorwerpen en containers staat uitgebreid beschreven met welke richtlijnen u rekening moet houden bij het plaatsen van een container op de openbare weg. Hier volgen verkort de hoofdlijnen:

 • U mag de container alleen gebruiken voor het tijdelijk verzamelen van afval, niet zijnde huishoudelijk afval en de tijdelijke opslag van materialen
 • De container mag maximaal 6 weken worden geplaatst
 • De container moet op een veilige plaats staan, zodat deze geen hinder oplevert voor het verkeer en de hulpdiensten of schade toebrengt aan de openbare weg
 • De container moet voldoen aan de voorwaarden die beschreven zijn in de Nadere regels Opslagcontainers en bouwmaterialen
 • Bij het plaatsen van de container moet u zich houden aan de aanwijzingen van de Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente op basis van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van overlast

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn conform de legesverordening kosten verbonden. 
De legeskosten voor een ontheffing aanvraag zijn: € 16,90. 

  Precariobelasting

  Naar aanleiding van het (tijdelijke) gebruik van openbare gemeentegrond om een standplaats in te nemen bent u precariobelasting verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. De nota’s met betrekking tot de leges en precario ontvangt u van de Regionale Belasting Groep afzonderlijk een aanslag ter betaling.