Voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op of aan de weg:

 • Deze nadere regels zijn van toepassing op alle voorwerpen ongeacht het aantal vierkante meters
 • Voorwerpen (als deze geen huisraad zijn) mogen tijdelijk op, aan of boven de openbare weg geplaatst worden als er op eigen terrein geen ruimte is
 • Het voorwerp moet op een zo efficiënt mogelijke manier geplaatst worden. Het mag niet langer dan strikt noodzakelijk met een maximum van twee maanden op de openbare weg staan
 • Voorwerpen groter dan 12 m² worden gemeld bij de gemeente. Verschillende voorwerpen die voor één activiteit worden gebruikt en samen een oppervlakte hebben groter dan 12 m² vallen hier ook onder
 • De rijbaan mag niet gebruikt worden
 • Hulpverlenende diensten moeten altijd ongehinderd kunnen passeren. De vrije doorgang moet tenminste 3,50 meter breed zijn
 • Boven de rijbaan moet over de gehele breedte een vrije hoogte van tenminste 4,50 meter zijn zodat het verkeer ongehinderd kan passeren
 • Het terrein moet na het tijdelijke gebruik weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht worden. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening. Zoals beschadigd groen, beschadigde gazons en beplanting
 • Op de stoep moet een onbelemmerde vrije doorgang in een recht doorgaande lijn zijn, met een minimale ruimte van 1,50 meter breed
 • Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven particulier eigendom mag alleen als de eigenaar hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven
 • Voorwerpen moeten op bestaande, verharde ondergrond geplaatst worden. De bestrating mag niet opengebroken worden
 • Nutsvoorzieningen, brandkranen, bluswatervoorzieningen, straatputten, bomen, straatmeubilair en dergelijke objecten moeten altijd onbelemmerd bereikbaar en bruikbaar zijn. Niets mag hier aan bevestigd worden
 • Ingangen, (nood)uitgangen, trappen, poorten en doorgangen moeten altijd onbelemmerd bereikbaar en bruikbaar zijn
 • Regulier aanwezige terrassen en uitstallingen moeten normaal uitgezet kunnen worden
 • In drukke winkelgebieden mogen geen voorwerpen die breder dan twee meter zijn geplaatst worden
 • Het voorwerp mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
 • Het voorwerp mag niet als opslag voor te verkopen goederen of de verkoop van goederen worden gebruikt, tenzij de ondernemer zijn winkel aan het verbouwen is en aan hem hiervoor een bouwvergunning is verleend
 • Er moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering
 • Er mag niets van open containers/puinzakken afwaaien en in winkel- en horecagebieden moet de container/puinzak na 18.00 uur afgesloten zijn
 • Op 31 december en 1 januari moeten brandbare voorwerpen van de openbare weg verwijderd zijn
 • Op het voorwerp is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar, huurder of verhuurder aangegeven
 • De gebruikte openbare weg en de onmiddellijke omgeving daarvan dienen na afloop van de plaatsing veegschoon en heel opgeleverd te worden. Als men daarin in gebreke blijft, wordt het schoonmaken of herstellen door de gemeente uitgevoerd. De kosten worden bij de gebruiker in rekening gebracht
 • Het voorwerp moet op eerste aanwijzing van de gemeente onmiddellijk, al dan niet tijdelijk, worden verwijderd of verplaatst op kosten van de gebruiker:
  • In het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden
  • Ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • In het belang van voorkoming of vermindering van overlast bij grootschalige evenementen
 • Als er op of nabij het in gebruik genomen deel van de openbare weg door of namens de gemeente of een leidingbeheerder werkzaamheden moeten worden uitgevoerd   

De gebruiker kan in principe geen aanspraak maken op schadeloosstelling of schadevergoeding. Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven en gebruiker onbereikbaar is, of wanneer gebruiker weigert onmiddellijk gevolg te geven aan aanwijzingen van de daartoe bevoegde controle en/of opsporingsambtenaren, worden de door de gemeente noodzakelijk geachte maatregelen voor rekening van gebruiker uitgevoerd.

Terug naar Voorwerpen op of aan de weg plaatsen.