Van Swindenstraat en omgeving

In 2022 zijn de stoepen, straten en het plein vernieuwd in een deel van Schiedam Oost. Ook is een nieuw riool, een waterberging en een DIT-systeem aangelegd: samen is dit het Actief Grondwaterpeil beheer (AGWP). Dit systeem is bedoeld om de grondwaterstand naar het oorspronkelijke peil te brengen, om zo rot en schimmel aan de houten paalfundering zoveel mogelijk te voorkomen.

Wateroverlast

Na de oplevering in 2022 heeft de gemeente klachten ontvangen van bewoners over wateroverlast in kelders en kruipruimtes van woningen en in de tuinen. Naar aanleiding van deze klachten laat de gemeente een onderzoek uitvoeren.

Onderzoek

Op woensdag 29 november 2023 was er een bewonersavond. Tijdens deze avond zijn de bewoners geïnformeerd over de start van dit onderzoek door Bureau Aveco de Bondt. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de oorzaak is van de wateroverlast. Ook wordt er gekeken naar hoe het (AGWP) systeem op dit moment functioneert en of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

In december 2023 zijn er buizen geplaatst om de grondwaterstanden (GWS) te kunnen meten. Deze zijn geplaatst in het openbaar gebied, maar ook in binnentuinen van bewoners. De grondwaterstanden kunt u inzien. Klik op de link om deze te bekijken.

In januari 2024 is Aveco de Bondt gestart met het analyseren van de ingevulde formulieren van bewoners, het archiefonderzoek en de grondwatergegevens.

In februari en maart 2024 
zijn op 18 locaties in de buurt vochtinspecties uitgevoerd, om een beeld te krijgen van de overlast. De vochtinspecties bevatten een interview, een vochtinspectie, het inmeten van de dieptes van de kelders, kruipruimte en de dorpel.

Op 19 april 2024 is een pomp geplaatst om tijdelijk het grondwater te verlagen met 20 cm tot -2,60 meter onder NAP. Helaas is gebleken dat het grondwaterpeil nog niet voldoende gedaald is. Een mogelijke reden is het gevolg van veel regen en vertraging in afvoer. Daarom worden extra maatregelen genomen door het plaatsen van een drainage put en een extra pomp.

Deze werkzaamheden zijn gestart op 29 mei 2024 op de hoek van Voltastraat en de Singel.

De extra pomp is eind juni 2024 in werking gezet. 

Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de hoogte van de houten funderingspalen op drie locaties. Deze onderzoeks-werkzaamheden starten in juli 2024.

Alle resultaten worden verwerkt in een eindrapport met o.a. een advies over het grondwaterpeil, deze wordt medio augustus verwacht.

Put

Veelgestelde vragen

1. Wat is de aanleiding voor de aanleg van het nieuwe riool en het grondwaterpeil beheersysteem?

Het riool was verouderd en toe aan vernieuwing. Het systeem is om het grondwaterpeil op niveau te houden om uiteindelijk wateroverlast te voorkomen. Doordat het oude riool lek was, waren er grote schommelingen in het grondwaterpeil met als gevolg dat mogelijk de houten funderingspalen droog komen te staan. Dit is een risico voor paalrot met mogelijk grote schade voor de woningen. Daarom is er een DIT systeem aangelegd om het grondwaterpeil te stabiliseren op -2,42 m onder NAP. 

2. Waarom wordt het waterpeil nu tijdelijk verlaagd met 20 cm?

Omdat er veel klachten zijn over wateroverlast in kelders en kruipruimtes. De tijdelijke verlaging is om de overlast te voorkomen en bewoners de kans te geven om maatregelen te treffen. Uit het onderzoek moet uiteindelijk blijken welk grondwaterpeil nu wenselijk is om paalrot tegen te gaan. 

3. Is het zeker dat de wateroverlast volledig verholpen zal zijn met de extra maatregelen?

Dat is vooraf niet met zekerheid te zeggen. We willen erop wijzen dat bij het nieuwe instelniveau toch wateroverlast kan optreden.

4. Waarom moeten de houten funderingspalen onder water staan?

Wanneer houten funderingen droog komen te staan kan paalrot ontstaan, oftewel schimmelaantasting.

Meer informatie?

Er is een interessante website van de klimaataltas met kaarten over Schiedam. Klik op de link om deze te bekijken.