De gemeente Schiedam is in 2021 met gestart de uitvoering van het project ‘Van Swindenstraat en omgeving’. De werkzaamheden bestaan onder meer uit de aanleg van een waterberging en de herinrichting van de buitenruimte, in verschillende straten en op het Edisonplein. Alle onderdelen worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Verheij Infra.

Update

Eind juni kunt u een brief ontvangen voor een bouwkundige eindopname. Dit is in opdracht van ons. Als u hierover vragen hebt, kunt u bellen met het telefoonnummer 085 486 52 20. 

Fase 1: Aanleg waterberging 

Schiedam-Oost kampt met overlast als gevolg van hevige regenval. Om deze overlast te verminderen, wordt onder het Edisonplein een waterberging aangelegd. De werkzaamheden hiervoor beginnen begin op 15 maart 2021 en duren circa twee maanden. 

Fase 2: Herinrichting straten - boven- en ondergronds

Na de aanleg van de waterberging beginnen de werkzaamheden in de Van Swindenstraat, Voltastraat en Ampèrestraat. Daarbij worden ook een deel van de Oosterstraat en Edisonstraat, alsook het Edisonplein, opnieuw ingericht. Onder andere de riolering en bestrating worden vervangen. Ook komen er nieuwe lichtmasten met daar omheen groene korven met bloeiende klimplanten. Deze zullen de straten een groenere uitstraling geven. 

Een ander onderdeel van deze fase is de aanleg van een speciaal infiltratie- en drainagesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het grondwater op het oorspronkelijke peil komt en blijft. De werkzaamheden in deze fase worden in de volgende volgorde uitgevoerd: Voltastraat en Snelliussingel (1), de Van Swindenstraat (2), de Ampèrestraat (3), de Edisonstraat (4) en de Oosterstraat (5).

Fase 3: Nieuwe inrichting Edisonplein

Na afronding van fase 2 wordt begonnen met de nieuwe inrichting van het Edisonplein. Door het Edisonplein te vergroenen en in te richten met nieuwe sport- en speelvoorzieningen willen we samen met buurtbewoners het plein laten uitgroeien tot een plein waar jong en oud kan ontspannen en elkaar kan ontmoeten.

Enquête Edisonplein

Om een goed beeld te krijgen van de wensen voor de nieuwe inrichting van het Edisonplein, hebben we buurtbewoners gevraagd in een online enquête hun voorkeuren aan te geven als het gaat om beplanting, speeltoestellen en sportvoorzieningen. Ook konden tips worden gegeven over hoe het plein een prettige plek kan worden voor jong en oud. Per huishouden kon de vragenlijst één keer worden ingevuld.

Aanleg persleiding

De aanleg van een persleiding is nodig voor de aanpak van wateroverlast in Schiedam-Oost en maakt ook onderdeel uit van het project. Projectaannemer Verheij Infra legt hiervoor een speciale persleiding aan en plaatst  twee pompputten en twee ontvangstputten.

Meer fiets, iets minder auto

Door de buitenruimte groener, socialer en veiliger in te richten wil de gemeente Schiedam de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De herinrichting zal meer parkeervoorzieningen opleveren voor fietsers. In het hele projectgebied worden namelijk extra fietsnietjes geplaatst. Voor auto’s zal het aantal parkeerplaatsen afnemen. Dit omdat er bij de herinrichting wordt uitgegaan van de huidige regels voor parkeren. Door toepassing van de juiste maatvoering en het creëren van een groen plein vervallen in totaal drie parkeerplaatsen. 

Werk is te merken

De gemeente Schiedam streeft ernaar overlast als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen buurtbewoners merken dat er hard wordt gewerkt. Zo wordt het Edisonplein namelijk tijdelijk ingericht als werkterrein. Buurtbewoners krijgen onder meer te maken met werkverkeer. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Contact aannemer en omgevingsmanager

Over de voortgang van de werkzaamheden worden buurtbewoners geïnformeerd door Verheij Infra. Voor vragen en opmerkingen kunnen buurtbewoners zich wenden tot Rob Boer, omgevingsmanager namens Verheij Infra. Hij is per e-mail bereikbaar op rob@verheijsliedrecht.nl en telefonisch via: 06-12612607.

Vergroening buitenruimte met geveltuinen

De gemeente wil met geveltuinen de buitenruimte vergroenen, onder andere met de aanleg van geveltuinen. Omdat de trottoirs in het projectgebied in veel gevallen (te) smal zijn, kan dit slechts in twee straten. Bewoners van de Ampèrestraat en van een deel van de Van Swindenstraat (waar het breed genoeg is ) konden zich hiervoor tot en met 15 november 2021 aanmelden.

Bewoners die zich hebben aangemeld sluiten een ‘WijkDeal’ met de gemeente Schiedam. Hiermee worden officieel afspraken gemaakt over het beheer van de geveltuinen. Vervolgens wordt een geveltuin van één stoeptegel diep aangelegd. Daarna zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Om ook andere straten te vergroenen onderzoekt de gemeente Schiedam de mogelijkheden om (adoptie)plantenbakken te plaatsen, in straten waar geveltuintjes niet mogelijk zijn.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.