De gemeente Schiedam onderzoekt hoe het Stadserf beter kan worden gebruikt en ingericht. Dit zou onder meer een levendig groen stadsplein, een eigen entree voor Theater aan de Schie en efficiëntere huisvesting van de gemeentelijke organisatie kunnen opleveren.

Het Stadserf is voor veel Schiedammers een bekende plaats. Het plein ligt immers centraal in de stad, tussen de historische binnenstad en het station Schiedam Centrum in. Het Stadserfcomplex bestaat uit een kantoortoren van 15 verdiepingen, de bestuursvleugel met raadzaal, het stadskantoor aan het Stadserfplein en Theater aan de Schie. Onderdeel van het stadskantoor is het Klant Contact Centrum waar Schiedammers onder andere terechtkunnen voor rijbewijzen, identiteitsbewijzen en andere officiële documenten.

Waarom onderzoek naar herontwikkeling?

Veel van de gebouwen op/rondom het plein kampen met leegstand. Op de begane grond is weinig bedrijvigheid, ook de ruimte waarin tot 2015 de bibliotheek was gevestigd wordt niet (goed) gebruikt. Het plein is versteend, nodigt niet uit tot ontmoeten en ontspannen en sluit niet aan op de historische binnenstad waar het onderdeel van is. Dat Theater aan de Schie op het Stadserf is gevestigd lijkt nu nog een goed bewaard publiek geheim. De entree van het theater is bereikbaar via het gebouw van de gemeentelijke organisatie en ontbeert daarmee een uitnodigende uitstraling.

Bovenstaande zaken zijn, in combinatie met de behoefte aan extra woningen in de stad, reden geweest om te onderzoeken hoe het Stadserf (het plein en de gebouwen) beter kan worden gebruikt. Hiervoor zijn diverse varianten in kaart gebracht. De gemeenteraad van Schiedam heeft begin 2021 opdracht gegeven om de variant ‘Curve’ verder uit te werken.

Wat is de 'Curve-variant'?

De voorkeursvariant ‘Curve’ heeft als uitgangspunt dat zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing behouden blijft. Het plan maakt het mogelijk om verschillende ambities voor het gebied kracht bij te zetten. Er kan meer levendigheid komen door een groen stadspark in te richten. Daarbij ontstaat een aantrekkelijke, groene binnenstadsentree, komt de ruïne Huis te Riviere in het zicht te liggen en krijgt het theater een eigen, uitnodigende entree. Ook gaat de Curve uit van woningbouw en de ontwikkeling van een representatief, eigentijds stadskantoor. Dit zou plek moeten gaan bieden aan verschillende afdelingen van de gemeente Schiedam. Zo zouden de ambtelijke organisatie, het Klant Contact Centrum, Stadsarchief en Team Toezicht & Handhaving in één gebouw kunnen worden gehuisvest. Dat is nu niet het geval. De kantoortoren van 15 verdiepingen blijft bestaan.

 

"Schets van de mogelijk nieuwe variant op het Stadserf"
Schetsontwerp plan Curve

 

Een complexe ontwikkeling die om zorgvuldigheid vraagt

De mogelijke herontwikkeling van het Stadserf biedt kansen om Schiedam als stad te versterken. Dit willen we zo zorgvuldig mogelijk aanpakken. Aanpassingen in het gebied zouden immers impact hebben op omwonenden en ondernemers in het gebied, bezoekers en medewerkers en leveranciers van de gemeente Schiedam. Daarbij hebben we te maken met verschillende organisaties die van belang zijn. Denk hierbij aan hulpdiensten, netbeheerders, waterschap, natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden.

Om de herontwikkeling te kunnen laten slagen, brengen we zorgvuldig in kaart welke aandachtspunten er zijn, zoeken we naar oplossingen en voeren we gesprekken. Dit voorwerk maakt onderdeel uit van de business case waar de gemeenteraad om heeft gevraagd.

Business case

De gemeenteraad van Schiedam heeft gevraagd om een uitwerking van de voorkeursvariant Curve. Hierin moet zo goed mogelijk worden beschreven wat er ruimtelijk, technisch, financieel en organisatorisch nodig is om tot een duurzame herontwikkeling te komen die Schiedam versterkt. Zo’n uitwerking noemen we een business case. Op basis hiervan kan de gemeenteraad in een later stadium besluiten over of en op welke wijze de herontwikkeling ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Online panelonderzoek

We willen graag van u weten hoe u het huidige Stadserf ervaart en beleeft. Maar ook hoe u tegen de plannen voor herontwikkeling aankijkt. Hiervoor kunt u van 29 oktober tot en met 21 november 2021 meedoen aan een panelonderzoek van het Kenniscentrum. Om mee te  doen aan dit onderzoek, moet u zich aanmelden voor het internetpanel.

Direct omwonenden hebben voor dit onderzoek per post een uitnodiging ontvangen, met per huishouden één unieke code. Daarmee kan de vragenlijst meteen worden ingevuld. De resultaten van het onderzoek worden de gemeenteraad als onderdeel van de business case aangeboden.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of wilt u ons in deze fase aandachtspunten meegeven? Neem dan contact op met projectleider Alexander Pieters via het contactformulier.