Wat is een splitsingsvergunning?

Een splitsingsvergunning is een vergunning tot het wijzigen van de kadastrale registratie. Dit houdt in dat bij het verdelen van een gebouw in verschillende appartementen en/of bedrijfsruimten, deze ruimten apart worden benoemd en een volgnummer krijgen in het Kadaster.

Splitsingsakte

Met een splitsingsvergunning kan de notaris een splitsingsakte opmaken, waarmee een gebouw kadastraal mag worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in het Kadaster. Door het kadastraal splitsen van een gebouw in appartementsrechten kan het ook in delen worden verkocht. En ook ontstaat hierdoor een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Vergunning voor kadastraal splitsen

U heeft een vergunning nodig als tenminste één van de delen van het gebouw:

  • Een WOZ-waarde heeft tot en met €300.000 (prijspeil 01-01-2023)
  • En is gevestigd in de wijk West, Oost, Centrum, Zuid, Nieuwland of Groenoord

De vergunningplicht geldt als een gebouw (of een deel van een gebouw dat u wilt splitsen in appartementsrechten) de bestemming woonruimte heeft. Wilt u een gebouw splitsen dat uitsluitend uit bedrijfsruimten bestaat? Dan is er géén splitsingsvergunning nodig.

Kadastraal splitsen

Kadastraal splitsen is iets anders dan bouwkundig splitsen. Bij bouwkundig splitsen wordt een gebouw verbouwd tot twee of meer (woon)ruimten. Hier moet een aparte vergunning voor woningvorming voor worden aangevraagd. Dit is noodzakelijk, aangezien de oorspronkelijke woning door de verbouwing in twee of meerdere kleinere woningen wordt verdeeld. En er zo dus een nieuwe woonruimte ontstaat. Ook is een omgevingsvergunning nodig, omdat de brandcompartimentering wordt gewijzigd.

De vereisten voor het indienen van een splitsingsvergunning zijn:

  • Concept splitsingsakte als bedoeld in artikel 109 van boek 5 (titel 9) B.W.
  • Splitsingstekening
  • Opgave van het gebruiksoppervlak van de met splitsing te realiseren eenheden in m2
  • Bouwkundig rapport over de actuele bouwkundige staat van het gebouw
  • Bewijs van eigendom
  • Indien van toepassing: een door de eigenaar en gemachtigde ondertekende machtiging voor het indienen van de aanvraag vergunning Huisvestingswet. In de machtiging dient specifiek te worden aangegeven voor welke vergunningsaanvraag en welk adres de machtiging is afgegeven

Het kan zijn dat u nog wat aanvullende gegevens moet aanleveren. Zeker wanneer dit in het belang is voor de beoordeling van uw aanvraag. U kunt alle bestanden, gegevens en formulieren digitaal uploaden.

Vragen?

Als u meer informatie wilt, kunt u dit via het contactformulier opvragen. Voor het opvragen van informatie betaalt u €140,65. Als u daarna een vergunningsaanvraag indient, worden deze kosten in mindering gebracht op de door u te betalen kosten.

Kosten

Aan het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten hangen af van de hoeveelheid appartementsrechten die er door de splitsingsvergunning ontstaan.

Regelgeving splitsingsvergunning

Wilt u meer lezen over de regels voor een splitsingsvergunning? Bekijk dan de volgende documenten: