Privacyverklaring Kenniscentrum MVS

Deze privacyverklaring is opgesteld door het Kenniscentrum MVS. In deze verklaring wordt toegelicht hoe de persoonsgegevens die het Kenniscentrum verkrijgt, worden verwerkt. Het Kenniscentrum MVS is een samenwerkingsverband tussen Maassluis en Schiedam op het gebied van onderzoek en data-analyse. Het Kenniscentrum is organisatorisch ondergebracht bij de gemeente Schiedam.

De verwerkingen die het Kenniscentrum uitvoert, vallen onder een vrijstelling voor statistisch onderzoek. Ze zijn daarom niet separaat aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen om de privacy van de betrokkenen te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Index

  • Doel

  • Rechtsgrond: de Algemene verordening gegevensbescherming

  • Welke gegevens worden verzameld

  • Wie heeft toegang tot de gegevens met behulp van welke technische middelen

  • Hoe beschermen wij uw informatie

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  • Hoe lang bewaren we uw gegevens

  • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

  • Contactgegevens en klachten

Doel

Het Kenniscentrum MVS levert door middel van onderzoek informatie aan de twee gemeenten. Deze informatie helpt bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en de uitvoering van de wettelijke taken en plichten. Ook doet het Kenniscentrum onderzoek om het behalen van politiek-bestuurlijke doelstellingen te monitoren. Hiervoor worden ontwikkelingen door de tijd gevolgd.

De onderzoeken variëren van opinieonderzoek onder de bevolking tot evaluatieonderzoeken met betrekking tot de effectiviteit van het beleid. Ook worden er regelmatig tevredenheidsonderzoeken en behoeftepeilingen uitgevoerd. Daarnaast gebruikt het Kenniscentrum voor onderzoek gegevens die de gemeenten al hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Ten slotte nog voert het kenniscentrum onderzoeken uit bij de twee gemeentelijke organisaties. De resultaten uit de onderzoeken leiden tot kennisvermeerdering bij de gemeentelijk besturen.

Rechtsgrond: de Algemene verordening gegevensbescherming

Het Kenniscentrum houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houden wij ons aan de gedragscode van de beroepsvereniging, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek.

Ons statistisch en historisch (trend)onderzoek doen wij op één de volgende rechtsgronden:

AVG, Artikel 6.1

Hierin staat dat wij persoonsgegevens mogen verwerken als daar een wettelijke verplichting voor is. Ook mag dit wanneer dit noodzakelijk is voor het algemeen belang, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, of omdat het in het belang is van de vitale belangen van de inwoners of medewerkers van de twee gemeenten.

Als u lid bent van één van onze internetpanels, geeft u ons toestemming de gegevens die u ons heeft gegeven, op te slaan. Ook slaan we uw emailadres op en benaderen wij u via dit e-mailadres om mee te doen aan enquêtes over verschillende onderwerpen. Daarnaast kunnen we u benaderen om u te informeren over andere onderzoeken die in uw woonplaats worden gedaan in opdracht van de gemeente. Ten slotte kunnen wij af en toe uw email-adres gebruiken om onderzoeksresultaten aan u terug te koppelen.

Als u deelneemt aan een enquête geeft u ons toestemming uw antwoorden te verwerken. Deelname aan enquêtes is altijd vrijwillig. Ook kunt u zich te allen tijde uitschrijven uit het internetpanel.

AVG, Artikel 89.4

Gegevens die u voor een bepaald doel aan één van de twee gemeenten heeft verstrekt, mogen ook gebruikt worden voor statistisch en historisch (trend)onderzoek.

Welke gegevens worden verzameld

Alle gegevens waarover de gemeenten in het kader van hun wettelijke taken en plichten en het algemeen belang over beschikken kunnen ook door het Kenniscentrum worden gebruikt. Maar wij beloven dat we bij elk onderzoek zo min mogelijk van uw gegevens gebruiken.

Enquêtes

Aan het eind van onze enquêtes vragen wij u soms om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Dit stelt het Kenniscentrum bijvoorbeeld in staat de antwoorden per buurt te analyseren of juist per leeftijdscategorie of geslacht. Het beantwoorden van deze vragen is niet verplicht. Uw overige antwoorden worden ook zonder deze gegevens gebruikt in het onderzoek.

Wie heeft toegang tot de gegevens met behulp van welke technische middelen

Alleen medewerkers van het Kenniscentrum die daarvoor een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Ook zijn er medewerkers van ICT die in het kader van hun taken toegang hebben.

Uw gegevens worden opgeslagen op het netwerk van de gemeenten.

Voor enquêtes wordt software van een externe firma gebruikt (Enalyzer Benelux gevestigd te Amsterdam). Met Enalyzer is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Onderzoeksgegevens worden verwerkt met behulp van SPSS en Office-applicaties. Ook deze software en bestanden zijn lokaal opgeslagen.

Als u een papieren enquête invult, laten wij deze scannen door Research2Evolve. Dit doen wij om uw antwoorden digitaal te kunnen analyseren. Met Research2Evolve is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De gegevens worden met niemand anders dan de onderzoekers gedeeld.

Het Kenniscentrum MVS publiceert alleen informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. In onze rapporten worden alleen gegevens gebruikt van groepen mensen, nooit van individuen.

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle verzamelde gegevens worden voor verwerking opgeslagen op de netwerken van de gemeenten.

Dat het Kenniscentrum zich aan de regels houdt, moeten wij aantonen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de twee gemeenten en aan de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit staat bekend als de verantwoordingsplicht en betekent dat de toezichthouder controleert hoe wij omgaan met uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Kenniscentrum gebruikt websites voor onderzoek en het publiceren van resultaten. Deze websites gebruiken cookies. Meer informatie over de gebruikte cookies staat op elke website. Hieronder de websites die we gebruiken. De links verwijzen naar de cookie-verklaringen.

De cookies op de website waar u onze enquête invult zorgen ervoor dat deze enquête naar behoren werkt. Zij onthouden bijvoorbeeld uw antwoorden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit betekent dat u niet deel kunt nemen aan de enquêtes. Wel kunt u achteraf alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Uw gegevens worden na afloop van de enquête en oplevering van de rapportage beveiligd bewaard ten behoeve van toekomstig historisch en statistisch onderzoek. Persoonsgegevens mogen namelijk voor langere perioden worden bewaard ten behoeve van archivering in het algemeen belang en voor statistisch en historisch (trend)onderzoek (AVG, artikel 89.1).

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming voor het Kenniscentrum via contact@schiedam.nl. Geef hierbij duidelijk aan wat uw verzoek is.

Contactgegevens en klachten

Hebt u over vragen onderzoeken van het Kenniscentrum, het internetpanel of over de gegevensverwerking door het Kenniscentrum, neem dan gerust contact ons op via telefoonnummer 14 010 of kenniscentrum@mvs-gemeenten.nl.

Maassluis

Als u vragen hebt over uw rechten en onze plichten inzake privacy en gegevensbescherming in de gemeente Maassluis, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Maassluis. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gemeente Maassluis, gemeente@maassluis.nlof telefoonnummer 14 010.

Schiedam

Als u vragen hebt over uw rechten en onze plichten inzake privacy en gegevensbescherming in de gemeente Schiedam, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Schiedam via telefoonnummer 14 010 of via e-mail op contact@schiedam.nl.