Inventarisatie initiatieven

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. Dit kan onder andere op de website van de SKAO. Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien gemeente Schiedam aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd.

Jaarlijks wordt door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van toepassing zijn. 

Actieve deelname

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere sectorgenoten en bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor de gemeente (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

Lopende initiatieven

Binnen de gemeente Schiedam ontstaan steeds meer initiatieven om de stad en de regio te verduurzamen. De gemeente Schiedam neemt hierin een adviserende en kartrekkende rol, zowel binnen de organisatie als buiten het kantoor - in de stad zelf. 

Servicepunt Woningverbetering (SWV)

Woningeigenaren kunnen gemakkelijk informatie en persoonlijk advies ontvangen over het verbeteren van hun woning. Het Servicepunt Woningverbetering informeert en adviseert woningeigenaren en VvE’s over:

Verduurzaming van eigendom

Het SWV geeft gratis onafhankelijk advies via telefoon, mail en bij voorkeur op locatie. Aan de hand van een adviesgesprek krijgen inwoners meer inzicht in de bouwkundige staat van de woning of VvE complex en op welke manier zij de beste (eerste) stap zetten tot verduurzaming.

Klimaatadaptatie

De gemeente Schiedam moet op alle vlakken haar best doen de stad klimaatadaptief te maken. Daarom werkt Schiedam samen met andere overheden (zoals Hoogheemraadschap Delfland) en krijgen inwoners handvaten aangereikt om zelf een bijdrage te leveren. Over de beschikbare middelen leest u meer op de website Schiedam Waterklaar.

Aardgasvrije wijken

Inwoners van Schiedam kunnen zich laten informeren door het SWV op het gebied van isolatie, de woning aardgasvrij-klaar maken of zelfs helemaal aardgasvrij gaan.

Zakelijk EnergieLoket

In Schiedam staat het warmteverbruik van winkels, kantoren en fabrieken gelijk aan bijna de helft van de Schiedamse woningen (17.500). Schiedamse bedrijven(terreinen) kunnen een belangrijke rol innemen in het opwekken van hernieuwbare energie zullen zelfs steeds meer fungeren als schakels/hubs in toekomstige energienetwerken van de stad. Daarom communiceert de gemeente Schiedam een heel aantal verduurzamingsmogelijkheden voor zakelijk eigendom via het zakelijk regionaal energieloket. Via dit loket ontdekken ondernemers:

  • Hoe zij met hun bedrijven energiekosten kunnen besparen;
  • Beroep kunnen doen op subsidies en andere financieringsmogelijkheden;
  • Welke wet- en regelgeving voor diens bedrijf gelden;
  • Bij welk lokaal initiatief of project diens bedrijf kan aansluiten;
  • Welke vakspecialist de maatregelen voor diens bedrijf kan uitvoeren.

RES 1.0

De RES (Regionale Energie Strategie) is een middel om in de regio samenwerking tussen organisaties, inwoners en ondernemers te stimuleren en te begeleiden richting de energietransitie. De RES resulteert in een document waarin gezamenlijke keuzes beschreven staan en waar elke partij invloed op kan hebben. Middels de RES worden regionaal gezamenlijke keuzes gemaakt over:

  • de opwekking van duurzame elektriciteit;
  • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
  • en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

De RES geef inzicht in hoe we gezamenlijk invulling geven aan de klimaat- en energiedoelen. Met een horizon van 2030 en een doorkijk naar 2050 wordt een fundament gecreëerd voor langdurige regionale samenwerking. 

Hierbij wordt gezocht naar samenwerking met (bestaande) innovatieve oplossingen. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming kan plaatsvinden via volksvertegenwoordigers (raadsleden, Statenleden en Algemene Bestuursleden van waterschappen) of directe betrokkenheid. Onze RES regio informeert via deze site en via bijeenkomsten de volksvertegenwoordigers.

Duurzaamheid in elk collegeadvies 

In het format voor adviesnota’s van de ambtelijke organisatie aan het college is een kopje duurzaamheid opgenomen. Bij elk advies wordt dit veld ingevuld zodat het college een volledig advies ontvangt, voorzien van alle nodige contextuele informatie. 

Transitievisie Warmte

We willen op termijn dat alle woningen in Schiedam duurzaam worden verwarmd. Dit zal in de meeste gevallen betekenen dat ze zijn aangesloten op een warmtenet of met behulp van elektriciteit worden verwarmd. De ambitie om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben staat omschreven in onze warmtevisie. Deze ambities moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor alle bewoners van Schiedam en dienen daarom stapsgewijs verwezenlijkt te kunnen worden. 

Daarnaast willen we in Schiedam zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Dit doen we door inwoners en ondernemers te stimuleren om zonnepanelen te nemen en door te kijken of er in Schiedam plek is voor windmolens.

Nieuwe Energie voor Groenoord

De wijk Groenoord is de eerste wijk in Schiedam die van het gas af gaat. Hiervoor is in 2020 het voorstel Nieuwe energie voor Groenoord (NEvG) door de gemeenteraad aangenomen. Door verschillende factoren blijkt een warmtenet hier de meest gunstige oplossing om aardgasvrij te worden. In deze wijk wordt hard gewerkt aan het haalbaar en betaalbaar maken van de transitie. Meer informatie over dit project is te vinden via deze website.

G40 duurzaamheid

De 40 grote steden van Nederland hebben samen het doel afgesproken om klimaatneutraal en volledig circulair te zijn per 2050. De uitwerking van het Klimaatakkoord en de invulling van het nationale uitvoeringsplan Circulaire Economie zijn daarom van grote waarde voor de G40-steden. Het betekent onder andere dat ruim drie miljoen woningen van het aardgas af moeten; zo’n 3.000 per G40-stad per jaar. Deze opgave realiseren G40-steden samen met inwoners, bedrijven, netbeheerders en woningcorporaties.

Ondertekening

De begroting voor de initiatieven is opgenomen in de directiebeoordeling en ondertekend door de directie.

Organisatie: Gemeente Schiedam
Kenmerk: Participatie sector- en keteninitiatieven
Datum: 5-02-2023
Versie: 1.0
Verantwoordelijke projectleider: Laura Filemon