De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties. Zo blijven zij op de hoogte van wat er leeft in de samenleving.

Als burger van Schiedam, of als andere betrokkene, kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij het gemeentebestuur. Dat kan door direct contact op te nemen met de raadsleden. Daarnaast kunt u ook:

Inspreken bij raadsvergaderingen

Inspreken is alleen mogelijk bij B-stukken (bespreekstukken) die op de agenda staan vermeld. Aanmelden 48 uur van te voren.

Inspreken bij commissievergaderingen

Inspreken is alleen mogelijk over de onderwerpen die op de agenda staan vermeld, met uitzondering van de ingekomen brieven die op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken staan. Uitzonderingen zijn ook keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. 

Speakerscorner

De Speakers’ Corner is openbaar. Een inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd voor zijn/haar presentatie. De voorzitter bewaakt de tijd. Na afloop van de presentatie kunnen er vragen worden gesteld aan de inspreker. Er kan worden ingesproken over elk gewenst onderwerp. Enige voorwaarde is dat de raad “er over gaat” (er kan dus niet worden ingesproken over onderwerpen die een collegebevoegdheid zijn). De griffie van de gemeente Schiedam kan hierin adviseren.

Insprekers kunnen niet spreken:

  • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente;
  • als sprake is van een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur (daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures);
  • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Inspreken dient met respect te gebeuren. Er is daarbij geen ruimte voor grof taalgebruik en/of aantijgingen/onheuse bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Insprekers dienen zich uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de Speakers’ Corner aan te melden bij de griffie van de gemeente Schiedam met aanduiding van het onderwerp.

Voor aanmelden, vragen en/of advies over het inspreken:

Griffie gemeente Schiedam: @email

Ontvangen worden als Gast van de Raad

Politiek is leuker als u weet hoe het werkt! Wilt u een VIP-behandeling? Geef u dan op als gast van de raad. Voor de vergadering wordt u ontvangen door burgemeester Lamers, een aantal raadsleden en de griffie. Raadsleden vertellen over het werk van de raad en geven uitleg over de vergadering en de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor spreektijd, een keer Gast van de Raad zijn of een nieuw onderwerp inbrengen? Bel naar de griffie of stuur een bericht via het contactformulier.