De gemeente Schiedam gaat aan de slag met de herinrichting van de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt). Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk worden meegenomen in dit project. 

Doel herinrichting

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. De voorbereiding hierop is al enige tijd bezig. Over de herinrichting is onder andere gesproken met diverse klankbordgroepen. 

Diverse werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de bestrating vernieuwd, wordt de riolering verbeterd (en/of vernieuwd), komen er nieuwe lichtmasten en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

De genoemde werkzaamheden worden vanaf begin 2021 uitgevoerd in de Fabribuurt, Frankenlandbuurt en Liduinabuurt, alsook de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan).

Watermaatregelen

Om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken worden verschillende aanpassingen gedaan in de buurt. Zo worden er waterbergingen aangelegd en rioolbuizen vergroot en wordt de afvoer van regenwater aangepakt. De genoemde maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam-West.

Locaties waterbergingen

In totaal worden er vier waterbergingen aangelegd. Deze komen onder het Vriendschapsplein, het plein aan de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en de Warande.

Denk (online) mee

Over de inrichting van het Vriendschapsplein, het speelpleintje bij de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk gaan we in 2021 met buurtbewoners in gesprek. Dit doen we online. Tot en met zondag 30 mei 2021 kunnen geïnteresseerden via een online tool reageren op het inrichtingsplan voor deze locaties. 

De reacties worden zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. Dit wordt in de loop van 2021 gepresenteerd tijdens een online informatiebijeenkomst. Omwonenden worden hiervoor per brief uitgenodigd.

Aleidastraat

In overleg met een klankbordgroep is medio 2019 gekozen voor een nieuw ontwerp voor de Aleidastraat. Hierin wordt uitgegaan van een groene middenberm waar ook kan worden geparkeerd. Het ontwerp hiervoor is uitgewerkt en is te bekijken via de online tool die voor dit project is gemaakt.

Fabriplein

Woonplus heeft begin 2020 in samenwerking met de gemeente Schiedam aan het Fabriplein 46 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierop volgt de gefaseerde herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij worden naast het Fabriplein ook de Fabristraat, Gordonstraat, Kortlandstraat en Huijsmanstraat opnieuw ingericht. In het plantseizoen 2020-2021 wordt de beplanting aangebracht.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleiders Nicolai van der Val of Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistenten Daphne Brouwer of Marianne van der Graaf.