De gemeente Schiedam richt de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk worden meegenomen in dit project. 

Doel herinrichting

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. Over de herinrichting is onder andere gesproken met diverse klankbordgroepen. 

Diverse werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de bestrating vernieuwd, wordt de riolering verbeterd (en/of vernieuwd), komen er nieuwe lichtmasten en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

De genoemde werkzaamheden worden vanaf eind 2022 uitgevoerd in de Fabribuurt, Frankenlandbuurt en Liduinabuurt, alsook de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan).

Watermaatregelen

Om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken worden verschillende aanpassingen gedaan in de buurt. Zo worden er waterbergingen aangelegd en rioolbuizen vergroot en wordt de afvoer van regenwater aangepakt. De genoemde maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam-West.

Locaties waterbergingen

In totaal worden er vier waterbergingen aangelegd. Deze komen onder het Vriendschapsplein, het plein aan de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en de Warande.

Online meedenken

Over de inrichting van het Vriendschapsplein, het speelpleintje bij de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk zijn we in 2021 met buurtbewoners in gesprek gegaan. Dit hebben we online gedaan. Via een online tool hebben geïnteresseerden in het voorjaar van 2021 kunnen reageren op het inrichtingsplan voor deze locaties. De reacties worden zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. Dit wordt eind 2022/begin 2023 gepresenteerd tijdens een online informatiebijeenkomst. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

  Klankbordgroepen

  Voor vier specifieke locaties (zie hieronder) zijn klankbordgroepen opgericht. De eerste bijeenkomsten met deze klankbordgroepen hebben plaatsgevonden in het najaar van 2021. In het laatste kwartaal van 2022 worden nieuwe sessies georganiseerd.

  • Waterberging Westfrankelandsestraat
  • Waterberging Vriendschapsplein
  • Vlaardingerdijk
  • Sint Liduinaplein

  Aleidastraat

  In overleg met een klankbordgroep is medio 2019 gekozen voor een nieuw ontwerp voor de Aleidastraat. Hierin wordt uitgegaan van een groene middenberm waar ook kan worden geparkeerd. Het ontwerp hiervoor is uitgewerkt en is te bekijken via de online tool die voor dit project is gemaakt.

  Fabriplein

  Woonplus heeft begin 2020, in samenwerking met de gemeente Schiedam, 46 nieuwbouwwoningen opgeleverd aan het Fabriplein. Hierna is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Naast het Fabriplein zijn ook de Fabristraat, Gordonstraat, Kortlandstraat en Huijsmanstraat opnieuw ingericht. Als onderdeel van de herinrichting is nieuwe beplanting aangebracht.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistent Marianne van der Graaf.