De gemeente Schiedam beheert tot ongeveer 300 hectare groen in de openbare ruimte. Dit komt neer op ruim 34.000 bomen en zo'n 240 speelplekken.

Ecologisch groenbeheer

Ecologisch groenbeheer houdt in dat de beplanting zoveel mogelijk een natuurlijk karakter krijgt. Daarbij houden we rekening met de planten en dieren die in Nederland thuishoren. We stimuleren natuurontwikkeling en maken kansen voor natuurlijke plantengroei. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook worden grote groengebieden met elkaar verbonden. Hierdoor zijn diersoorten ook in andere delen van Schiedam te bewonderen.

Groenvisie 'Buitengewoon groen'

Schiedam kiest voor een leefbare stad, waarin groen, wonen, economie en mobiliteit in evenwicht zijn. Met de Groenvisie 'Buitengewoon groen' maakt het bestuur keuzes op het gebied van groen in en rond de stad.

De Groenvisie kent vijf belangrijke pijlers. Drie pijlers gaan vooral over de kwaliteit van het groen: het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het groen, het ontwikkelen van natuur in de stad, zodat de soortenrijkdom van flora en fauna in de stad toeneemt, en de toekomst- en klimaatbestendigheid van het groen. Als gevolg van klimaatverandering is het nodig om kansen te creëren voor waterberging en het tegengaan van hittestress.

De twee andere pijlers gaan over het gebruik van groen en de participatie daarin: de waarde van groen voor de stad en het betrekken van inwoners bij het groen. Het gaat hier in de eerste plaats om het versterken van de gebruiksmogelijkheden van groen, zoals spelen, sporten, wandelen, fietsen, ontmoeten en recreëren.

Het realiseren van deze doelen vraagt om een structurele investering in het groen en het doelgericht inzetten van bestaande middelen. Het betekent ook dat bestaande beheer- en onderhoudplannen worden aangepast. Groen krijgt zo de plaats in het stad die het verdient. 

Onkruidbestrijding

In Schiedam vindt onkruidbestrijding op een natuur- en milieuvriendelijke manier plaats. Irado gebruikt mechanische middelen om onkruid te verwijderen. Dit houdt in dat zij onkruid verwijderen door middel van borstelen, branden of heet water.

De Groen-Blauwe structuurvisie

De Groen-Blauwe structuurvisie richt zich op een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad. Hierin zijn de ambities van de Schiedammers over water en groen voor de komende twintig jaar geregeld. Water en groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn verantwoordelijk voor de ecologische waarden van Schiedam. Verbinding is daarbinnen een sleutelwoord: historisch, ecologisch, recreatief en geografisch. In de visie is veel aandacht voor het verhogen van recreatie- en sportmogelijkheden. En voor het versterken van de zogenaamde stad-landverbindingen.

Samenwerking als voorbeeld

De Groen-Blauwe structuurvisie is opgesteld in samenwerking met veel verschillende partijen. Zoals:

  • De Poldervaartvereniging
  • De Midden-Delfland Vereniging
  • Vockestaert
  • Milieudefensie
  • Vrienden van het Beatrixpark
  • Het SOBO
  • Inwoners van Schiedam

Uitvoeringsprogramma groen en water

Uit een enquête onder het Schiedamse burgerpanel blijkt dat 87% van de Schiedammers groen in de stad belangrijk vindt. Bovendien blijkt uit de begroting dat de waardering van de buitenruimte al jaren een stijgende lijn laat zien. Om deze lijn vast te houden hebben we aan de visie een uitvoeringsprogramma gekoppeld met concrete acties rond het thema groen en water. De inhoud van het programma is bepaald in samenspraak met de inwoners van Schiedam. Deze aanpak biedt ruimte om aan te sluiten bij lokale initiatieven. Het uitvoeringsprogramma is opgenomen in het 'Integraal Investeringsprogramma Buitenruimte Projecten'. Heeft u hier interesse in? Vraag het programma dan op bij de gemeente.