Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De gemeente komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Daarom is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ er. 

Snelle beslissing

De wet is bedoeld om te zorgen dat de gemeente zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag. Een overheid die niet op tijd beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u een brief naar de gemeente. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. In de brief vermeldt u de volgende zaken;

 • Datum 
 • Onderwerp aanvraag of bezwaar met toelichting 
 • Kenmerk gemeente (staat op ontvangstbevestiging van de aanvraag of het bezwaarschrift)
 • Achternaam 
 • Voorletters of voornaam 
 • Adres 
 • E-mail 
 • Telefoon
 • Bank- of gironummer
 • Datum
 • Handtekening 

De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de Wet dwangsom daaraan twee gevolgen:

Direct beroep instellen

U heeft de overheid in gebreke gesteld en na 2 weken is er nog geen beslissing;

 • U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt
 • De dwangsom loopt niet langer door dan 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260)
 • U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing

Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.

Verlengen beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom biedt de nieuwe wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand, of als het bestuursorgaan meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen.