Bent u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking)? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Klacht of bezwaar?

Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U kunt hierover klagen of een klacht indienen.

Bezwaar indienen

  • Tegen iedere beschikking van de gemeente kunt u bezwaar maken, door een bezwaarschrift in te dienen
  • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

Een bezwaarschrift moet door u ondertekend worden, en bevat tenminste:

  • Naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht en een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken
  • De reden waarom u bezwaar maakt

U kunt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

Postadres:

Gemeente Schiedam Ter attentie van:
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt binnen 12 weken nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend een beslissing (bij instelling van een bezwaarschriftencommissie). Het is mogelijk dat het College de beslissing voor maximaal zes weken kan uitstellen. Als er geen tussenkomst is van de commissie (in het geval van ambtelijk horen) is de beslistermijn 6 weken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.