Vindt u dat u schade heeft geleden door toedoen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet daarvoor wel voldoende bewijs leveren.

Melden bij verzekering

Heeft u een eigen verzekering die de soort schade dekt waarvan u vindt dat u die geleden heeft? Meld dan de schade eerst bij uw eigen verzekering. Uw verzekeraar regelt dan de schade met u. Vervolgens zal de uitkering op de gemeente verhaald worden. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan de rechtsbijstandverzekeraar namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Gemeente aansprakelijk stellen

U stelt de gemeente aansprakelijk via het digitale schadeaangifteformulier. Op dit formulier vragen wij u om uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw schadeaangifte. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgestuurd naar betrokken instanties waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Bijvoorbeeld een externe schadebehandelaar en/of onze verzekeraar of een schade-expert. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw gegevens
 • Recht op verbetering en aanvulling van uw gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Houd er rekening mee dat als u gebruik maakt van de mogelijkheid bezwaar te maken, dit de afhandeling van uw vordering moeilijker maakt.

U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van de (externe) schadebehandelaar nadat uw schadeclaim is ingediend. De behandelaar zal ook gegevens over de toedracht opvragen en een onderzoek instellen. Eventueel vraagt de behandelaar u om aanvullende informatie.

Wat zijn de voorwaarden? 

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de geleden schade. Dit doet u door te bewijzen dat:

 • Er sprake is (geweest) van een gevaarlijke situatie op de locatie ten tijde van het schadevoorval
 • De gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente het letsel of de schade had kunnen voorkomen
 • De geleden schade is een direct gevolg van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente
 • Wij wijzen u er wel op dat de beoordeling van de vraag of de gemeente aansprakelijk is, gebeurt aan de hand van de relevantie wetsartikelen van het Burgerlijk Wetboek. In het bijzonder aan de hand van de daarin opgenomen eisen en voorwaarden die aan de eventuele aansprakelijkheid en de eventuele hoogte van de schadevergoeding worden gesteld

Bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan het volgende zijn:

 • Een verklaring omtrent het voorval (bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie)
 • Getuigenverklaring(en)
 • Foto's van de situatie
 • Facturen, nota’s, offertes en dergelijke, die de hoogte van uw schade aantonen

Disclaimer

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat behandeling van uw aansprakelijkstelling pas uitgevoerd kan worden zodra alle relevante informatie is aangeleverd. Het indienen van een aansprakelijkstelling met bijbehorende informatie en het door de gemeente in behandeling nemen daarvan houdt uitdrukkelijk geen automatische erkenning van aansprakelijkheid in.