Gasunie start binnenkort met de voorbereidingen voor de aanleg van WarmtelinQ, de hoofdtransportleiding voor restwarmte. Er worden onder andere proefsleuven gegraven en bouwmaterialen klaargelegd.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken langs het tracé, in Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk. In Den Haag starten de voorbereidende werkzaamheden naar verwachting pas in het najaar van 2022. Omwonenden van het tracé ontvangen een brief met de exacte momenten en locaties van het werk in hun directe omgeving.

Herinrichting

De daadwerkelijke aanleg van de warmteleiding start halverwege 2022 en duurt tot 2024. Na afloop van de werkzaamheden wordt de omgeving opnieuw ingericht volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt met de betrokken gemeenten. Er komen ook nieuwe bomen, struiken en planten terug, maar niet altijd op dezelfde plek. Bomen met diepe wortels kunnen niet boven de leiding geplant worden, omdat ze buizen kunnen beschadigen. 

Wat is WarmtelinQ?

Op 8 november 2021 hebben het ministerie van EZK en Gasunie het definitieve besluit genomen om het tracédeel WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag aan te leggen. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Hiermee kunnen woningen en bedrijven op diverse plekken in de provincie verwarmd worden. Dat hoeft dan niet meer met aardgas en dat is een belangrijke stap in de energietransitie.

Projectatlas

De Projectatlas geeft inzicht in het hele tracé. Je kunt op de kaart inzoomen op Schiedam en vragen of opmerkingen plaatsen. 

Meer informatie

Kijk op de website van WarmtelinQ of op de website van de Provincie Zuid-Holland.