Tweede paspoort

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn.

Paspoortpiek

Van veel inwoners loopt binnenkort de geldigheid van hun reisdocument af. Hierdoor stijgt het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten. Dit zorgt voor een paspoortpiek. Verleng op tijd uw paspoort of identiteitskaart, zeker met een buitenlandse reis op komst. Voor meer informatie kijkt u op Paspoortpiek.

Wanneer een tweede paspoort?

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld:

 • Als u bin­nen 1 reis naar con­flic­te­ren­de lan­den moet rei­zen. De stem­pels in uw eer­ste pas­poort kun­nen dan pro­ble­men ver­oor­za­ken bij de toe­la­ting in een an­der land. Het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft een lijst van con­flic­te­ren­de lan­den. Die vindt u op rijks­over­heid.nl.
 • Als u naar ver­schil­len­de lan­den moet rei­zen op een mo­ment dat uw pas­poort op een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt van­we­ge een vi­sum. Het mo­gen geen lan­den zijn waar u met een Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart naar­toe kunt rei­zen. In dat ge­val kunt u een ID-kaart ge­brui­ken. Uw pas­poort moet ook op een am­bas­sa­de of con­su­laat lig­gen waar u met een ID-kaart niet naar­toe kunt rei­zen.

Voorwaarden en benodigdheden

Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • een be­wijs waar­uit blijkt dat u naar con­flic­te­ren­de lan­den moet rei­zen. Bij­voor­beeld vlieg­tic­kets of boe­kin­gen.
 • een be­wijs dat u meer­de­re boe­kin­gen (vlieg­tic­kets) hebt ge­maakt en moet rei­zen op een mo­ment dat uw pas­poort bij een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt van­wege een vi­sum. U moet bei­de ge­val­len aan­to­nen:
  • dat uw reis­do­cu­ment bij een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt
  • dat u meer­de­re boe­kin­gen (vlieg­tic­kets) hebt ge­maakt

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Goed om te weten

 • Een werk­ge­vers­ver­kla­ring geldt niet als be­wijs­stuk. Vlieg­per­so­neel mag de werk­ge­vers­ver­kla­ring wel als be­wijs­stuk ge­brui­ken, maar al­leen in com­bi­na­tie met het be­wijs dat het eer­ste pas­poort op een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt.
 • Een twee­de pas­poort wordt niet ver­strekt als nood­pas­poort.
 • Een twee­de pas­poort is twee jaar gel­dig van­af de af­gif­te­da­tum.
 • Naast het (eer­ste) pas­poort en twee­de pas­poort mag u ook een Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart be­zit­ten.
 • U kunt ook een twee­de za­kenpas­poort aan­vra­gen.
 • Als u uw be­staan­de twee­de pas­poort wilt ver­nieu­wen, moet u op­nieuw de nood­zaak van het pas­poort aan­to­nen.
 • Op reis gaan met twee pas­poor­ten wordt af­ge­ra­den. Bij de con­tro­le aan de grens kan het be­zit van twee pas­poor­ten vra­gen op­roe­pen.

Aanvragen

Een tweede paspoort vraagt u op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Lees verder bij Paspoort aanvragen. Neem de documenten mee die genoemd staan bij 'Meenemen'.

Goed om te weten

Moet u het paspoortnummer opgeven bij het boeken van de reis? Dan kunt u bij de boeking het paspoortnummer van het eerste paspoort opgeven. Als u uw tweede paspoort hebt, geeft u paspoortnummer hiervan door aan de vliegmaatschappij.

Eerste paspoort bij ambassade of consulaat?

Ligt uw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat op het moment dat u uw tweede paspoort komt vernieuwen, dan moet u extra meenemen bij de aanvraag:

 • een ver­kla­ring of an­der be­wijs van de am­bas­sa­de of het con­su­laat, waar­uit blijkt dat uw eer­ste pas­poort daar ligt. Een ver­kla­ring van een vi­sum­bu­reau is niet vol­doen­de, ten­zij de ver­kla­ring wordt be­ves­tigd door de am­bas­sa­de of het con­su­laat.

Kosten

De kosten voor een tweede paspoort bedragen € 83,80. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag (dus niet bij het ophalen).