De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders op het terrein van het sociaal domein. Deze raad bestaat uit 12 gemotiveerde en betrokken inwoners van de gemeente Schiedam. Als vrijwilliger delen deze bewoners hun eigen kennis, ervaringen en visie. Daarnaast is de raad zelfstandig en functioneert het onafhankelijk van de gemeente. Hij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om een advies goed voor te kunnen bereiden en te motiveren vindt de Participatieraad het van groot belang dat hij gevoed wordt met signalen en ervaringen vanuit de inwoners en professionals. Dit doen de leden door regelmatig in gesprek te gaan met inwoners, cliënten, overleggroepen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Die ervaringen zijn belangrijke bouwstenen voor het advies van de Participatieraad.

Leden

Alle leden uit de participatieraad hebben kennis of ervaring op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet. Dit kan vanuit persoonlijke ervaring, vanuit het beroep dat zij uitoefenen of in het verleden hebben gedaan of door gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden. De leden hebben zich verdeeld in focusgroepen waarin zij actief signalen en actualiteiten in de stad volgen en ophalen. Er zijn focusgroepen voor de onderwerpen: Wmo, Participatie, Jeugd en Passend Onderwijs.

Sociaal domein

De term sociaal domein is een breed begrip. Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht of laat verrichten rondom werk, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning op basis van de volgende wetten: Participatiewet, Jeugdwet en WMO. Ook onderwerpen als inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, welzijn, (beschermd) wonen en leefbaarheid maken deel uit van onze agenda. 

Vergaderingen

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de Participatieraad bij te wonen. Meldt u zich dan van tevoren aan via het contactformulier. De vergaderdata vindt u in de agenda .

Let op

De Participatieraad biedt zelf geen hulp in individuele situaties. Wilt u ondersteuning of hulp bij het oplossen van problemen in uw dagelijkse leven op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en inkomen? Dan kunt u terecht bij de WOTs (WijkOndersteuningsTeams) of bij uw zorgverlener. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de werkwijze van de ParticipatieRaad lees dan verder in de verordening

Contact

Wilt u uw signalen, knelpunten of ideeën onder de aandacht brengen van de Participatieraad Schiedam, denkt u ook graag mee over de onderwerpen participatie, jeugd(zorg), passend onderwijs of Wmo of wilt u een vergadering bijwonen? Vul het contactformulier in en verwijs naar participatie. 

Heeft u individuele vragen of problemen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en inkomen? Dan kunt u terecht bij de WijkOndersteuningsTeams, of bij uw zorgverlener. De Participatieraad biedt geen hulp of ondersteuning in individuele situaties.