De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over thema’s als werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Voor het advies gaat de Participatieraad in gesprek met verschillende partijen. Zoals bewoners, cliënten, en maatschappelijke organisaties, waaronder ROGplus. Zo kunnen zij meedenken over welzijn in de stad. En hebben zij inbreng in het beleid en de uitvoering van de drie wetten binnen het sociaal domein, namelijk de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De participatieraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Hoe doet u mee?

Denkt u ook graag mee over deze onderwerpen (participatie, jeugd, passend onderwijs, of WMO)? Stuur dan een bericht.

Ook bent u van harte welkom de vergaderingen van de Participatieraad bij te wonen. Meld u zich van tevoren aan. Wilt u verslagen van de vergaderingen nalezen of de data van de vergaderingen weten? Vraag deze dan op.

Let op

Heeft u problemen in uw dagelijkse leven op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en inkomen? Dan kunt u terecht bij de WijkOndersteuningsTeams, of bij uw zorgverlener. De Participatieraad behandelt namelijk geen individuele gevallen.