De parkeerdruk en parkeeroverlast is in grote delen van Schiedam hoog, maar per wijk verschillend. Daarom kiezen we voor maatwerk. In sommige wijken wordt er geparkeerd door werknemers en forenzen die met de metro verder reizen, terwijl het in andere wijken vooral druk is in de avonduren. In bijna alle wijken wordt overlast ervaren van bedrijfsbusjes en door foutparkeren. Er is weinig ruimte om deze problemen op te lossen met meer parkeerplaatsen.

Schiedam ten zuiden van de A20

Uit onderzoeken en uit participatie voor de mobiliteitsvisie is gebleken dat in grote delen van de wijken West, Zuid en Nieuwland de parkeerproblematiek erg groot is. De gemeente blijft daarom zoeken naar mogelijke oplossingen, waarvan betaald parkeren ook een oplossing is als daar draagvlak voor is.

Schiedam ten noorden van de A20

In Schiedam-Noord is in enkele wijken parkeren op eigen terrein mogelijk. Maar de laatste jaren wordt dit minder, omdat bewoners eigen parkeerplekken opofferen voor een uitbouw of extra tuin. Parkeren op eigen terrein moet behouden blijven, want dit zorgt voor meer ruimte op straat. Bij herinrichtingen gaan we kijken of we op bestaande parkeerplekken meer ruimte kunnen creëren. Ook nemen we maatregelen om foutparkeren tegen te gaan.

Voor heel Schiedam

Er komen alternatieve parkeervoorzieningen buiten de wijken, waar bedrijfsbusjes veilig en bewaakt gestald kunnen worden. Bij nieuwbouw komt er een duurzame mobiliteitsnorm, waarbij fiets, OV en deelmobiliteit belangrijker worden. Zo creëren we meer ruimte op straat en zorgen we ervoor dat de parkeerdruk niet verder toeneemt. In 2022 zijn de Mobiliteitsnormen 2022 vastgesteld.

Parkeren is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.

Bekijk meer informatie over parkeren.