Nieuw-Mathenesse krijgt een metamorfose

Schiedam heeft drie bedrijventerreinen met elk verschillende soorten bedrijvigheid. Op Nieuw-Mathenesse doet zich de kans voor om binnen haar stadsgrenzen samen met ondernemers en inwoners een bijzonder gebied kan ontwikkelen.

 

"Artist impression Nieuw Mathenesse met water de kade en terrassen "

De gemeente Schiedam werkt aan het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. De ambities en uitgangspunten voor deze transformatie staan in het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse. Het schetst een doorkijk naar hoe het gebied er in 2035 uit kan zien:

“Over zo’n vijftien jaar is Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw stadsdeel waar de geschiedenis van de jenever- en glasindustrie zichtbaar is. Nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water.”

"Artist impression met groen, bedrijvigheid en woonfuncties"

Volop mogelijkheden

De gunstige ligging naast het centrum en het historische karakter van Nieuw-Mathenesse bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. Meer groen maakt het gebied aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven, toekomstige bewoners en bezoekers. Het vertrek van de glasfabriek, de behoefte aan nieuwe economische impulsen en de plannen van de Merwe-Vierhavens Rotterdam bieden kansen om de gebiedsontwikkeling te versnellen. Hierdoor kan in het noordelijk deel van het gebied, ter hoogte van de glasfabriek, op korte termijn worden voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen andere bedrijvigheid.

Voor het zover is, verlevendigen de projectontwikkelaars van De Glasfabriek het terrein rondom de voormalige fabriek alvast. De gemeente Schiedam stelt een naastgelegen plein van ongeveer 1.000 m2 beschikbaar waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. De gemeente daagt inwoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en culturele instellingen uit om mee te denken en mee te doen om dit plein te verlevendigen. Lees meer over het tijdelijk stadsplein.

Vier deelgebieden met eigen karakter en identiteit

Bij de metamorfose van Nieuw-Mathenesse is goed gekeken waar de kansen vanuit zowel economisch perspectief als de gevestigde bedrijvigheid en ruimtelijke omgevingsfactoren liggen. Zo is Nieuw-Mathenesse klaar voor de toekomst met 4 deelgebieden, ieder met een eigen identiteit.

"Afbeelding met de deelgebieden van Nieuw-Mathenesse"

Deelgebied 1: Noord

(VROM-gebied, Glasfabriek, Deventer Driehoek)

 • Van industrie naar accent op wonen 
 • Hergebruik en transformatie
 • Groene route met dwarsverbindingen
 • Behouden en versterken Distillers District

Deelgebied 2: Distilleercluster: 

(Bakkershaven en Nolet-terrein)

 • Behouden en versterken Distillers District
 • Publieke route langs de Schie / Binnenhaven
 • Nieuwe dwarsverbindingen
 • Herstructureren Bakkershaven

Deelgebied 3: Gustoweg

(Schiedam)

 • Intensiveren van huidige bedrijventerreinen
 • Integrale opgave Rotterdam - Schiedam

Deelgebied 4: Nieuwe Maas

(Schiedam)

 • Intensiveren van huidige bedrijventerreinen
 • Verbeteren vestigingsklimaat
 • Publieke oeverroute verbinden met Rotterdam
 • Groene verblijfsplekken met zicht op het water

Gemengd woon- werkgebied

Er is een dringende behoefte aan extra woningen in Schiedam. De gemeente heeft dit in het collegeprogramma 2018-2022 beschreven. Om de 6.000 woningen uit deze woningbouwambitie voor 2030 toe te voegen, komt het binnenstedelijk bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse in beeld: minimaal 1.000 woningen worden gerealiseerd op het noordelijk deel (het VROM-terrein, het terrein van de voormalige glasfabriek en het bedrijventerrein Van Deventerdriehoek). Hiervan wordt minimaal 30% in het sociale segment gerealiseerd en minimaal 40% in het middensegment. Dit past binnen de regionale afspraken. Behalve de woningen komt hier ook maximaal 40.000m2 aan werkruimte. De eerste stap in het vervullen van de woningambitie en de extra werkruimte is genomen door de anterieure overeenkomst met Blauwhoed/Dudok te tekenen. Er ontstaat zo een binnenstedelijk woon-werkgebied.

Nieuw-Mathenesse is een groot gebied en er is daarom goed gekeken naar hoe het gebied het beste aansluiting kan vinden op de stad, zowel programmatisch als qua verbindingen, groen en openbare ruimte. De kwaliteiten van het bestaande erfgoed en omringende water worden ingezet als smaakmakers van het gebied. Ze geven kleur aan de identiteit van Nieuw-Mathenesse. Het aanwezige distilleercluster wordt verder ontwikkeld van unieke branche naar onderscheidend vestigingsklimaat. Daarbij koesteren we het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs. Het zuidelijk deel van Nieuw-Mathenesse transformeert naar een modern en duurzaam bedrijventerrein. Om de gewenste versnelling van de woningbouw te realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan de behoefte voor voldoende en kwalitatief goede ruimte voor werklocaties in Nieuw-Mathenesse, heeft Schiedam hierover afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland. Deze afspraken staan in het woon-werkakkoord Nieuw-Mathenesse. 

Praat mee

Met het raamwerk willen we ondernemers, bewoners, ontwikkelaars en geïnteresseerden inspireren en ideeën uit de stad ophalen. Op die manier kunnen we het raamwerk versterken en verbeteren. Voor de gemeente vormt het Raamwerk de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen. Voor fase 1, deelplannen Noord en Distilleerderscluster, is het participatieproces afgerond. Alle antwoorden op de binnengekomen vragen en opmerkingen, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, vindt u hier. Mogelijke aanpassingen van het Ruimtelijk Raamwerk worden voor het zomerreces ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Naar verwachting worden deelplannen Gustoweg en Nieuwe Maas verder uitgewerkt in het najaar 2021. Bekijk de samenvatting Ruimtelijk Raamwerk.

Erfpacht

Met het Ruimtelijk Raamwerk is er duidelijkheid gekomen voor de inrichting van de Nieuw-Mathenesserstraat, Couwenhovenstraat, Van Deventerstraat en Van Cleeffstraat (ook wel aangeduid als de Van Deventerdriehoek). Voor vragen hierover kunnen ondernemers contact opnemen met Marieke van der Linde- Groot, accountmanager bedrijven.

Meer informatie? 

Heeft u algemene vragen over het project of over de gebiedsontwikkeling? Kijk hier voor de meest gestelde vragen, misschien zit uw vraag hier bij. U kunt ook de FAQ-lijst (pdf 160 kB) bekijken. Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaar Ben van de Ven. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en andere alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.