Schiedam is in trek. De laatste jaren wordt volop geïnvesteerd in oude en nieuwe wijken om het voor bewoners, bedrijven en bezoekers meer comfortabel te maken. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. En dat doet de gemeente niet alleen. Juist Schiedammers, ondernemers en investeerders worden nadrukkelijk uitgenodigd om ideeën aan te dragen om de stad, haven en recreatiegebieden aantrekkelijker, veiliger en schoner te maken.

Schiedam heeft drie bedrijventerreinen met elk verschillende soorten bedrijvigheid. Op enkele terreinen is gebleken dat deze niet overal even schoon, veilig en passend zijn voor de toekomst. Om te voorkomen dat deze terreinen verloederen, grijpt de gemeente samen met inwoners en ondernemers in. Daarom wordt gewerkt aan de herstructurering van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. 

Gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse

De gemeente Schiedam werkt aan het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Dit doen we samen met ondernemers en andere belanghebbenden.

Het openbaar gebied in Nieuw-Mathenesse is verouderd en niet overal even aantrekkelijk. De gunstige ligging naast het centrum en het historische karakter van Nieuw-Mathenesse bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. Meer groen maakt het gebied aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen, het vertrek van de glasfabriek, het gunstige economische klimaat en de plannen voor een metamorfose van de Merwe-Vierhavens Rotterdam bieden kansen om de gebiedsontwikkeling te versnellen. Hierdoor kan in het noordelijk deel van het gebied, ter hoogte van de glasfabriek, op korte termijn worden voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen en/of andere bedrijvigheid.

Over zo’n vijftien jaar is Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw stadsdeel waar de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar is. Nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water.

Gebiedsontwikkeling in de onderzoekfase

Verschillende ontwikkelingen vormen de aanleiding om het Masterplan voor Nieuw-Mathenesse uit 2009 te herzien: 

  • Het vertrek van de glasfabriek 
  • Het gunstige economische klimaat
  • De verwachte verhoging van de dijk
  • En de gewijzigde plannen van Merwe-Vierhavens Rotterdam. 

Deze ontwikkelingen bieden kansen om in een relatief korte tijd, te starten met het vernieuwen van het gebied. 

Kwaliteiten en kansen van Nieuw-Mathenesse 

De gunstige ligging naast de binnenstad, aan het water én het historische karakter van de jeneverindustrie bieden volop mogelijkheden voor de stad, de Schiedammers en de regio. De ambitie is om de uitstraling van het gebied te versterken door de openbare ruimte te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Zo ontstaat er een betere verbinding met het centrum van de stad en het te ontwikkelen M4H gebied. Meer groen maakt het gebied bovendien aantrekkelijk voor (nieuwe) bedrijven en hun medewerkers, leveranciers, bezoekers en (toekomstige) bewoners. Daarbij koesteren we het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs. 

Samen werken aan de ontwikkeling

Wat de beste invulling voor het gebied is, onderzoeken we samen met gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie, ondernemers in het gebied en belanghebbenden. 

Planning

De verwachting is dat de onderzoeksfase medio 2020 wordt afgerond. En dat het nieuwe bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het gebied als ontwerp ter inzage kan worden gelegd.

Woningbouwontwikkeling op terrein glasfabriek 

Er is veel behoefte aan extra woningen in Schiedam. De gemeente heeft in het collegeprogramma de woningbouwambitie beschreven voor de komende jaren. Het noorden van Nieuw-Mathenesse is onder andere door de ligging aan de historische binnenstad aantrekkelijk om te wonen. Projectontwikkelaar Whoonapart gaat maakt een plan maken voor nieuwbouwwoningen, andere vormen van bedrijvigheid en eventuele (basis)voorzieningen op het terrein van de voormalige glasfabriek. Zij legt dit plan voor aan de gemeente. Voordat de ontwikkelaar een plan maakt, zal zij met omwonenden en ondernemers in het gebied contact leggen. 

Erfpacht 

Bent u erfpachter van een stuk (bebouwde) gemeentegrond op dit bedrijventerrein? Een aantal erfpachtcontracten in het gebied loopt af of is al afgelopen. Na de onderzoeksfase wordt duidelijk hoe Nieuw-Mathenesse ingericht wordt. Dan wordt ook duidelijk hoe ondernemers waarvan de erfpacht is afgelopen het perceel dienen op te leveren aan de gemeente. Samen met deze ondernemers bekijken we de mogelijkheden hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten in Schiedam.

Vragen? 

Neem contact op met de gebiedsontwikkelaar Ben van de Ven. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals bewonersbrieven en andere gerelateerde documenten, neem contact op met de project-assistent Daphne Brouwer. Ondernemers met vragen over (aflopende) erfpacht kunnen terecht bij Stephan Jansen, team vastgoed. Voor overige vragen kunnen ondernemers terecht bij Gonny Beckers of Marieke Groot, accountmanager bedrijven. Zij zijn bereikbaar via het Klant Contact Centrum.