Schiedam is in trek. De laatste jaren wordt volop geïnvesteerd in oude en nieuwe wijken om het voor bewoners, bedrijven en bezoekers meer comfortabel te maken. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. En dat doet de gemeente niet alleen. Juist Schiedammers, ondernemers en investeerders worden nadrukkelijk uitgenodigd om ideeën aan te dragen om de stad, haven en recreatiegebieden aantrekkelijker, veiliger en schoner te maken.

Schoon en veilig Nieuw-Mathenesse

Schiedam heeft drie bedrijventerreinen met elk verschillende soorten bedrijvigheid. Op enkele terreinen is gebleken dat deze niet overal even schoon, veilig en passend zijn voor de toekomst. Om te voorkomen dat deze terreinen verloederen, grijpt de gemeente samen met inwoners en ondernemers in. Daarom werkt de gemeente aan het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Dit doen we samen met ondernemers en andere belanghebbenden.

Gebiedsontwikkeling

Het openbaar gebied in Nieuw-Mathenesse is verouderd en niet overal even aantrekkelijk. De gunstige ligging naast het centrum en het historische karakter van Nieuw-Mathenesse bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. Meer groen maakt het gebied aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen, het vertrek van de glasfabriek, het gunstige economische klimaat en de plannen voor een metamorfose van de Merwe-Vierhavens Rotterdam bieden kansen om de gebiedsontwikkeling te versnellen. Hierdoor kan in het noordelijk deel van het gebied op korte termijn worden voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen en/of andere bedrijvigheid (ter hoogte van de glasfabriek).

Modern gebied

Over zo’n vijftien jaar is Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw stadsdeel waar de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar is. Nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water.

Luchtfoto Nieuw-Mathenesse

Gebiedsontwikkeling in de onderzoekfase

Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om eerdere plannen voor het gebied (het Masterplan uit 2009) opnieuw te bekijken. Dat zijn:

  • Het vertrek van de glasfabriek 
  • Het gunstige economische klimaat
  • De verwachte verhoging van de dijk
  • En de gewijzigde plannen van Merwe-Vierhavens Rotterdam. 

Deze ontwikkelingen bieden kansen om in een relatief korte tijd, te starten met het vernieuwen van het gebied. 

Kwaliteiten en kansen van Nieuw-Mathenesse 

De gunstige ligging naast de binnenstad, aan het water én het historische karakter van de jeneverindustrie bieden volop mogelijkheden voor de stad, de Schiedammers en de regio. De ambitie is om de uitstraling van het gebied te versterken door de openbare ruimte te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Zo ontstaat er een betere verbinding met het centrum van de stad en het te ontwikkelen M4H gebied. Meer groen maakt het gebied bovendien aantrekkelijk voor (nieuwe) bedrijven en hun medewerkers, leveranciers, bezoekers en (toekomstige) bewoners. Daarbij koesteren we het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs. 

Samen werken aan de ontwikkeling

Wat de beste invulling voor het gebied is, onderzoeken we samen met gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie, ondernemers in het gebied en belanghebbenden. 

Planning

De onderzoeksfase is nog in volle gang. En nu bezig met het nieuwe bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het gebied om dit als ontwerp ter inzage te leggen.

Woningbouwontwikkeling op terrein glasfabriek

Er is veel behoefte aan extra woningen in Schiedam. De gemeente heeft in het collegeprogramma de woningbouwambitie beschreven voor de komende jaren. Het noorden van Nieuw-Mathenesse is onder andere door de ligging aan de historische binnenstad aantrekkelijk om te wonen. Een projectontwikkelaar maakt een plan voor nieuwbouwwoningen, andere vormen van bedrijvigheid en eventuele (basis)voorzieningen op het terrein van de voormalige glasfabriek. Zij legt dit plan voor aan de gemeente. Voordat de ontwikkelaar een plan maakt, zal zij met omwonenden en ondernemers in het gebied contact leggen. 

Erfpacht 

Bent u erfpachter van een stuk (bebouwde) gemeentegrond op dit bedrijventerrein? Een aantal erfpachtcontracten in het gebied loopt af of is al afgelopen. Na de onderzoeksfase wordt duidelijk hoe Nieuw-Mathenesse ingericht wordt. Dan wordt ook duidelijk hoe ondernemers waarvan de erfpacht is afgelopen het perceel dienen op te leveren aan de gemeente. Samen met deze ondernemers bekijken we de mogelijkheden hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten in Schiedam.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaar Ben van de Ven. Wilt u bepaalde documenten bekijken zoals bewonersbrieven en andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj. Ondernemers met vragen over (aflopende) erfpacht kunnen terecht bij Stephan Jansen, team Vastgoed. Voor overige vragen kunnen ondernemers contact opnemen met Gonny Beckers of Marieke Groot, accountmanager bedrijven.