Schiedam beschikt over een groot aantal mooie, groene voorzieningen zoals parken, groen- en blauwe verbindingszones, boomstructuren langs hoofdwegen en trambanen en groene gebieden in woonwijken. Tegelijkertijd vinden er in Schiedam vele stedelijke ontwikkelingen plaats waarin we ons groen koesteren. Groen is belangrijk voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Daarom willen we ons groen zoveel als mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. We kijken hierbij niet alleen naar de hoeveelheid van het groen maar vooral ook naar de kwaliteit van het groen.

De gemeente Schiedam heeft in haar Groenvisie vastgelegd hoe ze met het groen in de stad om wil gaan. De Groenvisie beschrijft wat we belangrijk vinden en welke ambities gemeente Schiedam heeft voor;

  • De ruimtelijke kwaliteit
  • Samen met de stad
  • Biodiversiteit
  • Gebruik
  • Toekomst en klimaat

In het Uitvoeringsprogramma Groen staat per ambitie beschreven wat we de komende jaren gaan doen om de ambities uit de Groenvisie uit te voeren. Naar verwachting wordt deze eind 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.