Binnen Europa bestaan soms grote economische, sociale en territorialeverschillen tussen de verschillende regio’s. Het regionaal beleid van de Europese Commissie heeft het doel om deze verschillen te verkleinen. Op vele beleidsterreinen kunnen projecten worden ondersteund door Europesesubsidieprogramma’s, fondsen of kennisuitwisselingsprogramma’s. De Europese Commissie heeft op basis van haar beleidsplannen diverse subsidieprogramma’s beschikbaar gesteld voor de periode 2021 - 2027. Kijk voor meer informatie hierover op Europese subsidies 2021 - 2027 | VNG en Regionaal beleid en structuurfondsen - Europa decentraal

Schiedam benut subsidies van de EU voor het realiseren van haar eigen opgaven. Partners zijn bijvoorbeeld regionale kennisinstellingen als de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltares, TNO en DCMR MilieudienstRijnmond.

Hier vindt u alle subsidiemogelijkheden.