De gemeente Schiedam heeft de zorg voor de gegevens van u als inwoner in de Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens zijn gegevens over de burgerlijke staat, nationaliteit en adres (woonadres of briefadres).

Juiste registratie is belangrijk

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. 

Bijvoorbeeld:  
•    Om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. 
•    Om te weten wie mag stemmen
•    Wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. 
•    Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp. 

Waarom een boete bij onjuiste inschrijving?

De gemeente Schiedam kan inwoners een bestuurlijke boete voor de BRP opleggen. Deze boete is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP nakomen. De hoogte van de boete verschilt per situatie. 

Bezwaar indienen

Tegen iedere beschikking van de gemeente kunt u bezwaar maken, door een bezwaarschrift in te dienen
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

Een bezwaarschrift moet door u ondertekend worden, en bevat tenminste:
•    Naam en adres
•    De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
•    Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht en een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken
•    De reden waarom u bezwaar maakt

U kunt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

Postadres:
Gemeente Schiedam Ter attentie van:
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt binnen 12 weken nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend een beslissing (bij instelling van een bezwaarschriftencommissie). Het is mogelijk dat het College de beslissing voor maximaal zes weken kan uitstellen. Als er geen tussenkomst is van de commissie (in het geval van ambtelijk horen) is de beslistermijn 6 weken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.