23-12-2021 — 

Minister Kajsa Ollongren heeft de inzet van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in Schiedam verlengd. De gemeenteraad had hierom gevraagd. De verlenging geeft ons de mogelijkheid om in de meest kwetsbare buurten de leefbaarheid te verbeteren door gerichte maatregelen te nemen. We helpen deze buurten door overlast te voorkomen door mensen die in het verleden veel overlast veroorzaakten te weigeren. Daarnaast geven we nieuwe inwoners met een sociaaleconomisch sterkere positie (mensen die bepaalde banen hebben of een studie doen) voorrang bij het toewijzen van huurwoningen. Dit past in onze bredere aanpak om in deze buurten te zorgen voor een fijnere buurt om in te wonen en leven.

“We zijn blij met de verlening van de inzet van de Wbmgp. Deze inzet is belangrijk in onze brede aanpak om overlast te verminderen. Daar hebben we de afgelopen jaren de eerste resultaten van gezien en daar willen we nu op voortbouwen,” aldus burgemeester Cor Lamers.

Resultaten

We zetten de Wbmgp vanaf 1 januari 2018 in Schiedam in. Die inzet heeft ervoor gezorgd dat tientallen mensen die in het verleden veel overlast hebben veroorzaakt uit kwetsbare buurten zijn gehouden. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook mensen die door deze maatregel er voor hebben gekozen om niet een huis te zoeken in deze buurten.

Door de wet weten we nu meer over wie huizen in de particuliere sector (huizen die geen sociale huurwoning zijn) verhuren in deze buurten. We gebruiken deze kennis bij de aanpak van huisjesmelkers en uitbuiting, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten die niet in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven.

Daarnaast is er bij 85% van de vrijgekomen huurwoningen in de aangewezen buurten voorrang gegeven aan mensen die werken in de dienstverlenende sector, de lokale maakindustrie of die studeren aan hbo of universiteit. Dit draagt bij aan divers samengestelde buurten.

In Schiedam kiezen er we niet voor om mensen met een inkomen uit een uitkering of onder bijstandsniveau te weren uit een buurt of wijk.

“In Schiedam streven we voor alle inwoners naar een aantrekkelijk woonklimaat. In een aantal buurten en straten in de stad moet de leefbaarheid verbeteren om dit aantrekkelijke woonklimaat te realiseren. Schiedam zet in deze wijken al langer in op een breed spectrum aan maatregelen om dit te bereiken. Dit omvat onder meer het vernieuwen van woningen, het verbeteren van de openbare ruimte, inzet op veiligheid en het versterken van de sociale structuur. In sommige levert de Wbmgp een aanvulling op de mogelijkheden om te komen tot verbeteren van de leefbaarheid.” aldus wethouder Antoinette Laan (wonen).

Bredere aanpak

De inzet van de Wbmgp is onderdeel van een bredere aanpak om in alle buurten in Schiedam een aantrekkelijkere en veiligere woonomgeving te krijgen. We zetten hierbij naast de Wbmgp een aantal middelen in: de Wet aanpak woonoverlast en de inzet van een regisseur woonoverlast, waarmee woonoverlast beter aan kan worden aangepakt pakken, de verhuurdersvergunning, waarmee malafide verhuurders kunnen worden aangepakt, het beperken van splitsen van woningen en kamerverhuur in kwetsbare wijken, de brede aanpak verbetering leefbaarheid en het zorgen voor een meer divers woningaanbod in deze wijken. Deze brede aanpak is mede nodig, omdat een deel van de betreffende buurten valt onder de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden volgens het Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid.