15-07-2021 — 

De voorbereidingen voor de aanpak van de Staatsliedenbuurt kunnen van start. In mei van dit jaar heeft de gemeente Schiedam een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds aangevraagd voor de fysieke aanpak van de Staatsliedenbuurt. Donderdag liet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat de aanvraag is gehonoreerd. Het Rijk stelt 11 miljoen euro ter beschikking. Daarmee kan de verbetering van de Staatsliedenbuurt daadwerkelijk in gang worden gezet.

Dankzij de bijdrage van het Rijk krijgen 89 particuliere eigenaren ondersteuning bij de verduurzaming van hun woningen. Verder kunnen 228 sociale woningen worden vervangen door ongeveer 650 duurzame en klimaat-adaptieve woningen. Het aantal sociale huurwoningen in de nieuwe wijk blijft gelijk. Deze komen weer in handen van Woonplus. Wethouder Antoinette Laan: “Vanaf het moment dat ik in april als wethouder in Schiedam aan de slag ging, was mij duidelijk dat de aanpak van de Staatsliedenbuurt de hoogste prioriteit heeft. Ik ben enorm blij dat we met dit geld nu ook echt aan de slag kunnen. Dat is goed nieuws voor de Staatsliedenbuurt én voor Schiedam.”

Waarom de Staatsliedenbuurt?

Schiedam Nieuwland en Oost vormen samen een van de door het Ministerie van BZK aangewezen 16 kwetsbare gebieden in Nederland, waar een stedelijke vernieuwingsaanpak nodig is. De Staatsliedenbuurt ligt in Nieuwland en scoort op een aantal terreinen het slechtst van Schiedam, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Veel woningen hebben achterstallig onderhoud en er is sprake van een eenzijdig woningaanbod. De woningen hebben er lage energielabels en er is veel schimmelproblematiek.
Emile Klep, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonplus Schiedam: “Niet alleen de kwaliteit van onze woningen is belangrijk. Het inbedden van onze woningen in wijken waarin mensen van alle leeftijden, achtergronden en inkomens samenleven is minstens zo belangrijk. Deze grootschalige transformatie is precies wat de Staatsliedenbuurt nodig heeft.”

Kwetsbare wijken verdienen aandacht

Voor Schiedam Nieuwland en Oost werken gemeente, Rijk en Woonplus nauw samen. Zo ook in de plannen voor de Staatsliedenbuurt. Burgemeester Cor Lamers heeft zich samen met 14 andere burgemeesters sterk gemaakt om steun te krijgen voor de kwetsbaarste gebieden van Nederland. Zij deden bij de kabinetsformatie een dringende oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de gebieden die dat heel hard nodig hebben. Dat heeft nu tot resultaat geleid. Mede dankzij de uitstekende samenwerking met het ministerie van BZK in de afgelopen periode, niet alleen bij het vragen van aandacht voor de kwetsbare gebieden, maar ook bij het daadwerkelijk verkrijgen van de middelen, zoals nu met het Volkshuisvestingsfonds.

Over het Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestigingsfonds is ook wel bekend als de ‘Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting’. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Landelijk heeft het Rijk in totaal 450 miljoen euro beschikbaar gesteld.