02-11-2023 — 

Alle hens aan dek voor de Waterwegregio

Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven, wonen en werken in hun gemeenten te verbeteren. Daarvoor werken ze samen met de Provincie Zuid Holland, bewoners en (maatschappelijke) partners. Aanvullend op de gemeentelijke investeringen vraagt de Waterwegregio via de Regio Deal financiële hulp aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Regionale problemen vragen om integrale aanpak

Burgemeester Jules Bijl: “We willen een tandje bij zetten in onze aanpak van de sociaal-maatschappelijke problemen in onze stad. Dat lukt beter als we onze krachten bundelen. Daarom werken we samen met Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. Zo kunnen we elkaar aanvullen en als regio sterker worden. Dat is goed voor Schiedam en de toekomst van onze inwoners. De Regio Deal is een goed begin. We hopen dat het Rijk meedoet om de kwaliteit van leven, wonen en werken in onze regio te verhogen.”

Plannen voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

De aanpak bestaat uit drie pijlers die onderling samenhangen. De eerste pijler heeft tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat moet leiden tot een grotere zelfredzaamheid van bewoners, meer sociale interactie in de buurt en betere kansen voor jongeren en jongvolwassenen. Als tweede focuspunt zet de Waterwegregio in op het verbeteren van duurzame werkgelegenheid door het aanwezige talent beter te benutten. Er komen geschikte opleidingspaden die leiden naar stabiele banen. De derde pijler heeft duurzaam, circulair wonen en werken tot doel, door bedrijven te stimuleren duurzaam en gezond te werken en door te bouwen aan een leefomgeving die toekomstbestendig is.

Deze aanpak vertaalt zich in concrete plannen. Van het ondersteunen van ideeën van bewoners in de ‘pilots bewonersdeals’ tot het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het creëren van mogelijkheden voor duurzame bedrijvigheid. Uiteraard sluiten de plannen aan bij bestaande initiatieven en wordt er samengewerkt met bewoners en partners. De provincie Zuid-Holland heeft een actieve, ondersteunende rol gespeeld bij de totstandkoming van de plannen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Geweldig om te zien dat de vier gemeenten elkaar hebben gevonden en goed samenwerken. Samen pakken ze de kans om met hernieuwde inzet krachtig samen te werken aan een betere toekomst voor alle inwoners en bedrijven van de Waterwegregio.”

Over de aanvraag

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Naar verwachting is er aan het eind van het eerste kwartaal 2024 duidelijkheid of de Regio Deal is toegekend. Niet alleen de overheid steunt, ook publieke en private partijen dragen bij. De Waterwegregio doet een aanvraag voor € 25 miljoen euro, waarbij de Waterweggemeenten met publieke en private partners zelf ook € 25 miljoen op tafel leggen. Een regioboard geeft op hoofdlijnen sturing. Hierin zit de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Bewoners en maatschappelijke partners zoals ondernemers en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol gehad in de voorbereiding, ook in de uitwerking en sturing houden zij die rol. Deze samenwerking biedt een goede basis om te werken aan bovengenoemde uitdagingen, samen met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.