01-12-2020 — 

Schiedam kiest voor een leefbare stad, waarin groen, wonen, economie en mobiliteit in evenwicht zijn. Het college presenteert nu de Groenvisie ‘Buitengewoon groen’. Daarin worden de doelen op het gebied van groen in de stad verder uitgewerkt. De Groenvisie is na de Woonvisie en de Mobiliteitsvisie de derde van vier visies voor de komende jaren. Daarmee maakt het bestuur keuzes op het gebied van groen in en rond de stad. De visies bieden goede kansen om ‘groen’ als belangrijke bouwsteen voor een aantrekkelijke leefomgeving te versterken. 

Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Groen is onmisbaar voor het welbevinden van de inwoners in een stad. Schiedam heeft al veel mooie groene voorzieningen. Denk maar eens aan de met aandacht ontworpen parken, de groene en blauwe verbindingszones, de bomen langs straten en wegen en het groen in de woonwijken. We zijn zuinig op wat er al is, maar we zien ook nog kansen om het groen verder te versterken. Door het groen zorgvuldig te beheren kunnen we de biodiversiteit in de stad verbeteren.” 

De Groenvisie kent vijf belangrijke pijlers. Drie pijlers gaan vooral over de kwaliteit van het groen: het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het groen, het ontwikkelen van natuur in de stad, zodat de soortenrijkdom van flora en fauna in de stad toeneemt, en de toekomst- en klimaatbestendigheid van het groen. Als gevolg van klimaatverandering is het nodig om kansen te creëren voor waterberging en het tegengaan van hittestress.

De twee andere pijlers gaan over het gebruik van groen en de participatie daarin: de waarde van groen voor de stad en het betrekken van inwoners bij het groen. Het gaat hier in de eerste plaats om het versterken van de gebruiksmogelijkheden van groen, zoals spelen, sporten, wandelen, fietsen, ontmoeten en recreëren.

Het realiseren van deze doelen vraagt om een structurele investering in het groen en het doelgericht inzetten van bestaande middelen. Het betekent ook dat bestaande beheer- en onderhoudplannen worden aangepast. Groen krijgt zo de plaats in het stad die het verdient. 

In januari 2021 behandelt de gemeenteraad de Groenvisie ‘Buitengewoon groen’.