10-10-2020 — 

Het college van B&W presenteert een bijzondere begroting aan de gemeenteraad. Bijzonder, omdat er dit jaar geen Zomernota aan voorafging waarin de gemeenteraad de koers van de begroting bepaalde en omdat het dit jaar geen sluitende begroting is. Dit geldt niet alleen voor Schiedam, ook veel andere gemeenten ervaren tekorten. Toch houdt het college bewust koers om door te bouwen aan een toekomstbestendig sociaal, ondernemend en groen Schiedam. 

Al langer worstelen veel gemeenten met de enorm oplopende kosten in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg. Ook in Schiedam ontstonden forse tekorten. In het ‘Financieel koersdocument’ schetst het college wat dit betekent: onderzoek naar waar het minder of anders kan. 

Daarnaast worden de gevolgen van de coronacrisis steeds zichtbaarder. Dat betekent nog meer slecht nieuws voor de gemeentefinanciën. Daarom zocht het college op alle terreinen naar bezuinigingsmogelijkheden. Uiteindelijk resulteert dat in een evenwichtig pakket aan maatregelen. Van dit pakket maken het terugbrengen van de tegemoetkoming meerkosten, een taakstelling op inkoop en de verhoging van de OZB deel uit. Daarnaast werken college en ambtelijke organisatie op diverse terreinen aan het onderzoeken van verdere mogelijkheden. Met name in het sociaal domein onderzoeken we hoe we de kosten beheersbaar kunnen maken. In het voorjaar, bij de Zomernota 2021, rapporteren we de gemeenteraad hierover.

Wethouder Duncan Ruseler: “Met het oog op deze opdrachten en de ruimte die het college daarin hoopt te vinden, vinden we het niet verantwoord nu voor 2021 nog verdere maatregelen te nemen die het tekort naar 0 brengen. Tegelijkertijd roepen we, samen met andere gemeenten, het Rijk nogmaals op gemeenten te steunen. We zijn gedeeltelijk gecompenseerd, voor de uitgaven rondom de coronacrisis. Maar dat is nog lang niet voldoende om de structurele problemen op te lossen. We blijven dit benadrukken - er is meer nodig om gemeenten te compenseren voor alle kosten van taken die naar gemeenten kwamen.” 

Burgemeester Cor Lamers: “Het najaar begon met stijgende besmettingen en aangescherpte maatregelen. We zien mensen die langdurig klachten houden van het virus en ook ondernemers die het moeilijk hebben, mensen die eenzaam zijn. In de afgelopen periode lieten we als stad veerkracht zien. De komende periode zal ook de nodige veerkracht vragen. Met diezelfde veerkracht gaan we als gemeente door op de ingeslagen weg- we houden koers voor een toekomstbestendig Schiedam.” 

Vervolg

De raadscommissie bespreekt de Begroting 2021 op woensdag 4 november; de gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 10 en donderdag 12 november.

De Begroting 2021 is hier te bekijken en te downloaden.