23-11-2022 — 

Woonoverlast zet de leefbaarheid in de buurt onder druk en kan erg ingrijpend zijn. Herrie van buren, intimiderend gedrag, overbewoning, vervuiling of burenruzies kunnen het woonplezier ernstig bederven. 

Woonoverlast

Bewoners ervaarden de afgelopen jaren meer overlast. Doordat zij meer thuis waren in de coronaperiode, kregen ze meer zicht op de misstanden in de buurt. De aanpak van het interventieteam woonoverlast liet een stijgend resultaat zien. Er werd vaker contact opgenomen met het team, dat hard heeft gewerkt om bewoners weer met elkaar te verbinden. De aanpak van woonoverlast is echter complex en vraagt om een lange adem. Het Uitvoeringsprogramma Woonoverlast bevat daarom een stevige aanpak voor de komende twee jaar.

De komende jaren wordt niet alleen gewerkt aan het verbeteren van gedrag van bewoners, maar ook aan een beter gebruik van de woningen door huurders én verhuurders.

  • Twee projecten die door corona vertraging hebben opgelopen, worden in 2022 en 2023 alsnog opgepakt: een gezamenlijk woonfraudeteam met Woonplus en de samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in de wijken Oost en Nieuwland. 
  • De nieuwe huisvestingsverordening woonruimtebeheer maakt het mogelijk om effectiever te handhaven bij kamerverhuur. 
  • In 2023 sluit de gemeente aan bij een van de aanbevelingen van de commissie Roemer. Daarmee versterkt de gemeente de kwetsbare positie van arbeidsmigranten en geeft zij invulling aan het coalitieakkoord.
  • In het Uitvoeringsprogramma wordt aanbevolen om de Opkoopbescherming en Wet goed verhuurderschap binnen de gemeente toe te passen. Deze wet vervangt op termijn de APV verhuurdersvergunning.

Woonoverlast melden

Ervaart u ongemak of hinder in uw directe woonomgeving? Maak dan een melding op de webpagina woonoverlast. Dit kan ook anoniem. 

"afbeelding dame met handen op oren"