Agenda

1. Opening en mededelingen 20.00 uur

2. Verslag vergadering d.d. 7 maart 2019 20.15 uur

3. Wijkbudget + besluitenlijst regiegroep 2e tranche 20.30 uur

4. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 20.35 uur

5. Einde vergadering + borrel ter afsluiting eerste halfjaar 20.50 uur