De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte vergadert op donderdag 8 april om 15.00 uur. De vergadering is openbaar. Wie de vergadering als belangstellende wil bijwonen meldt zich aan via archief@schiedam.nl.

Agenda 

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen
a. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan: vervalt.
b. Koninklijk huis heeft geen bezwaar tegen naamgeving Amaliapark en Sportpark Willem-Alexander.
c. Schieveste
3. Verslag vorige vergadering 10 december 2020
4. Uitgebrachte adviezen
a. Straatnaamgeving Cocky Gastelaarshof en Wielerbaan, herziening straatnaamgeving Oude Kerkhof en reactie op voorstellen naamgeving bij getijdenpark
b. Benoeming als lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van A. Lagrouw
5. Naamgeving boom Gerard Tijsmans in de Aleidastraat, voorstel mevrouw Baaij
6. Naamgeving voetpad ten noorden van Cornelis van der Loostraat
7. Naamgeving Sportlaan en brug
8. Naamgeving voetpad tussen Hekelaarpad en Slot Loevesteinstraat / Bernardus IJzerdraatsingel
9. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering)
a. Anky van Grunsvenplantsoen
b. Yvonne van Gennippad
c. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat
d. Intrekken Prinses Beatrixpad
e. Herziening naamgeving Schiekade
10. Pro memorie-lijst
11. Rondvraag
12. Volgende vergadering donderdag 9 september 2021 om 15.00 uur.