Op maandag 16 mei vindt er een bewonersraadpleging plaats over de toekomstplannen voor Rotterdam The Hague Airport. In een bijeenkomst in het Schiedamse stadskantoor zal bewonersvertegenwoordiger John Witjes uitleg geven bij het ‘Voorlopig Pakket Participatietraject’ en onder leiding van voorzitter Hans van der Vlist in gesprek gaan met de Schiedammers. 

Het eerste resultaat van anderhalf jaar spreken over het voorbereiden van een nieuw Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport is op 12 april jl. gepubliceerd: het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP). De vertegenwoordigers van de bewoners van Schiedam (John Witjes) en Lansingerland hebben ermee ingestemd dit VPP voor te leggen aan de achterban.  

Het pakket staat op een voor omwonenden belangrijk punt (de openingstijden) ver af van de wensen waarmee het participatietraject werd gestart. Geen sluiting van 21.00 tot 09.00 uur, maar het op het eerste gezicht voortzetten van de huidige sluiting van 23.00 tot 07.00 uur. Het uitgangspunt van verminderen van geluidhinder in de randen van de dag, lijkt daarmee niet gehaald. John Witjes: “Het ‘recht op rust’ blijkt in de praktijk minder eenvoudig in te richten dan het ‘recht op vliegen’.”  

Dit zal een belangrijk onderwerp van bespreking zijn op 16 mei. Evenals de mogelijke groei in het aantal vluchten als er stillere vliegtuigen worden gebruikt, een eigen geluidruimte voor de traumahelikopter en de vraag of het jaar 2019 als referentiejaar moet worden genomen.  

De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) is gevraagd tijdens de avond in een korte presentatie ook haar licht laten schijnen over de plannen. 

De bewonersvertegenwoordiger heeft in dit traject goed samengewerkt alle betrokkene partijen en de indruk voor dit moment is dat het voorliggende VPP het hoogst haalbare is. Maar of dit voldoende is zal in de komende weken moeten blijken.  

Ook Witjes heeft nog zijn twijfels: “Veel moet toch nog worden uitgezocht, bijvoorbeeld de claim dat vliegtuigen stiller worden, maar ook de effecten van een nieuwe berekening van vliegtuiggeluid. Ook zal nog moeten blijken of de te maken afspraken ook wettelijk vast te leggen en te handhaven zijn”. Op basis van de uitkomsten van de bespreking kan in juni verder gesproken worden over het zoveel mogelijk beperken van de impact van de luchthaven op de leef- en woonomgeving in Schiedam. 

Alle Schiedammers zijn welkom op de bewonersavond op 16 mei a.s. om 20.00 uur in het Stadskantoor. Men wordt wel verzocht zich uiterlijk 12 mei aan te melden met vermelding van naam en woonplaats door een e-mail te sturen aan @email

Het Voorlopig Pakket Participatietraject is te vinden op www.luchthavenbesluit.nl .

Deze avond wordt georganiseerd door de bewonersvertegenwoordiger voor Schiedam. De gemeente Schiedam faciliteert deze avond.