Op 22 augustus 2022 organiseerden we een inloopavond. We spraken daar met buurtbewoners over het voorstel voor de aanpak van het groen op het talud langs het Dr. Zamenhofpad en de door bewoners aangegeven verkeerssituatie rondom het fietspad en geparkeerde auto’s op de Howathweg. Uit de gesprekken kwam een aantal zaken duidelijk naar voren waar een blijvende oplossing voor moet komen. Door omvorming of herinrichting wordt er een aantal aangepakt. Door kosten en andere oorzaken, zoals geplande reconstructies zijn uitgebreide aanpassingen niet mogelijk. Een voorbeeld daarvan zijn geluidswerende maatregelen op de
Howathweg. 

Aanpak talud Dr. Zamenhofpad en de Horvathweg

Eind november wordt de aanwezige beplanting verwijderd. Dit met uitzondering van de kleine, jonge bomen in het gehele talud en met uitzondering van het heestervak nabij het tankstation. 

In het voorjaar van 2023 zaaien we het talud in met een bermenmengsel. Dit mengsel wordt twee keer per jaar gemaaid. De eerste meter vanaf het fietspad wordt zes keer per jaar gemaaid. De aanwezige Japanse duizendknoop bestrijden we zover als mogelijk door het uitgraven van de locaties. Deze werkzaamheden voeren we uit in het voorjaar van 2023.

Verkeerssituatie fietspad

Spelende kinderen die vanuit de speeltuin, ter hoogte van huisnummers 9 t/m 23, richting het fietspad lopen is niet wenselijk en onveilig. Eind november wordt daarom een haag aangeplant, evenwijdig aan het fietspad. In deze haag worden palen met draad aangebracht om doorlopen te voorkomen. 

Parkeren Horvathweg

Het parkeren in de berm, oftewel het onverharde deel op de Horvathweg ter hoogte van huisnummers 56 t/m 23 overzijde richting de spoorbaan, willen wij tijdelijk oplossen door boomstammen aan te brengen. Hierdoor wordt parkeren op deze locatie onmogelijk gemaakt. De uitvoering wordt in overleg met de aannemer en bij voldoende beschikbaarheid van boomstammen gerealiseerd. 

Mogelijkheden aanpassen verkeerssituaties

Op korte termijn kijken we naar de mogelijkheid om de twee afsluitingen aan te passen voor het autoverkeer aan de Hogebanweg en de Fahrenheitstraat. Hiermee voorkomen we dat auto’s en busjes het fietspad op kunnen rijden. Daarnaast willen we kijken naar het voorstel van bewoners voor de Professor Keesomstraat om de straat af te sluiten. In deze straat zijn meerdere opties mogelijk, een tijdelijke afsluiting als proef en, indien geslaagd, toewerken naar een definitieve afsluiting. Of we leggen verkeersdrempels aan.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met wijkregisseur Ursula Rutten.