WOZ staat voor Waardering onroerende zaken. Elk jaar wordt de WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden. De WOZ-waarde geeft aan wat een pand zou hebben opgebracht als het was verkocht op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de zogenoemde peildatum. Met de WOZ-waarde worden de onroerendezaakbelastingen (OZB) van de gemeente en de watersysteemheffing van het waterschap (Hoogheemraadschap van Delfland) berekend.

Belastingdienst

Ook de landelijke Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor belastingen en heffingen. Volgens de Wet WOZ moeten alle overheden dezelfde WOZ-waarde gebruiken. De WOZ-waarde vindt u terug op het jaarlijkse aanslagbiljet Gemeentelijke Heffingen.

RBG

De WOZ-waarde voor Schiedam wordt sinds 2015 vastgesteld door de Regionale Belasting Groep (de RBG). De WOZ-waarde heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde en het taxatieverslag? Neem dan contact op met de RBG.