Tijdens verschillende inloopuren die de gemeente Schiedam in april 2021 heeft georganiseerd hebben omwonenden vragen kunnen stellen over de herinrichting van de Van Beethovenlaan. Hiermleest u wat de vragen waren en welke antwoorden zijn gegeven met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Verkeerveiligheid

Is het mogelijk om de inrit van de Van Beethovenflat anders in te richten in verband met de veiligheid en de doorstroming van het verkeer? Kan het parkeerterrein direct op de Laan van Bol’Es worden aangesloten? 

Het is niet mogelijk om het Van Beethovenplein direct op de Laan van Bol’Es te ontsluiten. De Laan van Bol’Es is een doorgaande straat waar niet te veel aansluitingen op mogen. We zullen onderzoeken of de inrit van het Van Beethovenplein verkeersveiliger kan en of we het verkeer op de Van Beethovenlaan ter hoogte van deze uitrit nog verder kunnen remmen.

Hoe zit het met de fietsaansluiting bij de Vivaldilaan en met het oversteken? Het is gevaarlijk voor fietsers om over te steken in de bocht.

Er komt ook een fietsoversteek voor de bocht. In de toekomst, als de Vivaldilaan ook wordt heringericht, zal het vrijliggende fietspad van de Van Beethovenlaan worden doorgetrokken naar de Vivaldilaan en zal deze fietsoversteek vervallen.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden? De verkeersregels worden regelmatig overtreden. Er wordt te hard gereden.

We geven dit als aandachtspunt mee aan de aannemer, zodat er maatregelen (met hekken) kunnen worden genomen die te hard rijden voorkomen.

Is in dit plan rekening gehouden met de hulpdiensten m.b.t. tot de snelheidsremmende maatregelen?

Ja, er hebben gesprekken plaatsgevonden met de hulpdiensten. Zij zijn hiervan op de hoogte en hebben dit plan goedgekeurd.

Vanaf de rotonde van de Laan van Bol’Es wordt vaak hard gereden en te laat afgeremd. Het is een onoverzichtelijke bocht. Kan er iets worden gedaan om daar de veiligheid te verbeteren?

Er is bewust gekozen voor een profielaanpassing na de twee bochten vanaf de Laan van Bol’Es. Vanwege de RET-bussen is het beter als deze bochten van asfalt blijven en niet te smal worden. We zullen nogmaals onderzoeken of er extra maatregelen mogelijk zijn.

Gaat een wegversmalling zoals die op de Vivaldilaan geen problemen veroorzaken zoals opstoppingen in verband met de drukte aan de Van Beethovenlaan?

Het kan inderdaad vertraging opleveren en dat is een bewuste keuze. De bedoeling is dat de route Van Beethovelaan minder wordt gebruikt en dat er juist meer gebruik gemaakt gaat worden van de straten in de directe omgeving. Er wordt bezien of een voorrangsregeling moet worden  ingesteld. De versmalling wordt 250 meter van de rotonde geplaatst, zodat er voor de versmalling ruimte is voor circa 40 auto’s. De kans dat er ook daadwerkelijk 40 auto’s wachten schatten we klein in.

Het zebrapad op het kruispunt is in slechte staat. Wat wordt hieraan gedaan?

Het wordt bij de betreffende afdeling onder de aandacht gebracht. Met de reconstructie wordt dit uiteraard helemaal vernieuwd.

Is er rekening gehouden met grote vrachtwagens van de Aldi die moeten draaien op de parkeerplaats voor het laden en lossen?

Ja, er is rekening gehouden met de draairichting en de bochtstralen van betreffende vrachtwagens. 

Veel auto’s rijden te hard en proberen in te halen wanneer er langzamer wordt gereden. Er bestaat vrees dat het weer gaat gebeuren.

Er worden meer verkeersdrempels geplaatst. Met name na de rotonde van de Laan van Bol’Es wordt er een verkeersdrempel geplaatst en de wegversmalling volgt daarna. Dit doen we  om de snelheid en de hoeveelheid auto’s dat gebruikmaakt van de Van Beethovenlaan terug te dringen.

Waarom is er gekozen voor een andere vorm van bestrating dan asfalt? Een bakstenen bestrating zorgt voor meer geluidsoverlast.

Het asfalt dat er nu ligt is gebaseerd op een 50 km/uur-inrichting. De Van Beethovenlaan wordt ingericht als 30 km/uur-zone. De bestrating zorgt inderdaad voor een iets hoger geluidsniveau, maar er wordt een versmalling aangebracht om de snelheid van auto’s te verminderen en de hoeveelheid van auto’s die gebruikmaken van de Van Beethovenlaan terug te dringen. Hierbij verwachten we geen geluidsoverlast.