Wat is een splitsingsvergunning?

Een splitsingsvergunning is een vergunning tot het wijzigen van de kadastrale registratie. Dit houdt in dat bij het verdelen van een gebouw in verschillende appartementen en/of bedrijfsruimten, deze ruimten apart benoemd worden en een volgnummer krijgen in het Kadaster.

Splitsingsakte

Met een splitsingsvergunning kan een notaris een splitsingsakte opmaken waarmee een gebouw kadastraal mag worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in het kadaster. Door het kadastraal splitsen van een gebouw in appartementsrechten, kan het in delen worden verkocht. Ook ontstaat hierdoor een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Vergunning voor kadastraal splitsen

U heeft een vergunning nodig als tenminste een van de delen van het gebouw:

  • Een WOZ-waarde heeft tot en met €250.000 (prijspeil 1-1-2018) en ligt in de wijk West, Oost, Centrum, Zuid, Nieuwland of Groenoord

De vergunningplicht geldt als een gebouw (of een deel van een gebouw dat u wilt splitsen in appartementsrechten) de bestemming woonruimte heeft. Wilt u een gebouw splitsen dat uitsluitend bestaat uit bedrijfsruimten? Dan is geen splitsingsvergunning nodig.

Bouwkundig splitsen

Kadastraal splitsen is iets anders dan bouwkundig splitsen. Bij bouwkundig splitsen wordt een gebouw verbouwd tot twee of meer (woon)ruimten. Er moet een aparte vergunning voor woningvorming voor aangevraagd worden. Dit is nodig omdat de oorspronkelijke woning door de verbouwing in twee of meer kleinere woningen wordt verdeeld en er nieuwe woonruimte ontstaat. Ook is een omgevingsvergunning nodig, omdat de brandcompartimentering wordt gewijzigd.

Indieningsvereisten van een splitsingsvergunning zijn:

  • Concept splitsingsakte als bedoeld in artikel 109 van boek 5 (titel 9) B.W.
  • Splitsingstekening
  • Opgave van het gebruiksoppervlak van de met splitsing te realiseren eenheden in m2
  • Bouwkundig NHG rapport over de actuele bouwkundige staat van het gebouw
  • Bewijs van eigendom
  • Indien van toepassing: een door de eigenaar en gemachtigde ondertekende machtiging voor het indienen van de aanvraag vergunning Huisvestingswet. In de machtiging dient specifiek te worden aangegeven voor welke vergunningsaanvraag en welk adres de machtiging is afgegeven

Het kan zijn dat u desgevraagd aanvullende gegevens aan moet leveren als dit voor beoordeling van uw aanvraag van belang is. U kunt alles digitaal uploaden.

Vragen?

Als u meer informatie wilt, kunt u dit via het contactformulier opvragen. Voor het vragen van informatie betaalt u € 136,45. Als u daarna een vergunningsaanvraag indient, worden deze kosten in mindering gebracht op de door u te betalen kosten. 

Kosten

Aan het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten hangen af van de hoeveelheid appartementsrechten er met de splitsingsvergunning ontstaan.

Regelgeving splitsingsvergunning

Meer lezen over de regelgeving van een splitsingsvergunning ? Bekijk de volgende documenten: