Hier vindt u alle ruimtelijke plannen die in werking zijn en onherroepelijk zijn vastgesteld. U kunt hier geen zienswijzen meer op indienen.

Voorbereidingsbesluit Glasfabriek Nieuw-Mathenesse

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maakten bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 december 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het terrein van de glasfabriek op Nieuw-Mathenesse. Dit gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende verbeelding.

Met het voorbereidingsbesluit geeft de raad aan dat een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van de glasfabriek wordt voorbereid. De planologische invulling van het gebied zal voorwerp van nadere studie zijn die het komend jaar plaatsvindt.

Het voorbereidingsbesluit bevat een bouwverbod en een algemeen gebruiksverbod. Het besluit geldt voor een periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit trad in werking op 17 december 2018. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk (volgens artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende verbeelding kunt u tot 1 maart 2019 inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan A4 Schiedam

Het bestemmingsplan ‘A4 Schiedam’ (NL.IMRO.0606.BP0014) betreft het tracé als benoemd in het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam en enkele aansluitende groenstroken. Het bestemmingsplan is op 2 februari 2012 vastgesteld en per 9 januari 2013 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Binnenstad 2014

Het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2014’ (NL.IMRO.0606.BP0026) betreft de historische binnenstad van Schiedam, inclusief de gebieden rond het Stadserf, de Plantage en Warande. Het plangebied omvat het gehele beschermd stadsgezicht van Schiedam. Het bestemmingsplan is 10 juli 2014 vastgesteld. Per 2 oktober 2014 is het plan onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Groenoord 2015

Het bestemmingsplan ‘Groenoord 2015’ (NL.IMRO.0606.BO0031) betreft de gehele wijk Groenoord. Het bestemmingsplan is op 25 oktober 2016 vastgesteld en per 24 mei 2017 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Harga

Het bestemmingsplan ‘Harga’ (NL.IMRO.0606.BP0020) betreft de woonwijk Bijdorp, sportcomplex Harga, volkstuincomplex Vijfsluizen, de Vijfsluizerhaven en delen van de rijkswegen A4 en A20. Het bestemmingsplan is 13 juni 2013 vastgesteld en per 9 augustus 2013 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Harga Zuid 2015

Het bestemmingsplan ‘Harga Zuid 2015’ (NL.IMRO.0606.BP0035) betreft de zuidoostzijde van het (voormalige) Sportpark Harga. Het bestemmingsplan is op 15 december 2015 vastgesteld en per 4 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Havens

Het bestemmingsplan ‘Havens’ (NL.IMRO.0606.BP0023) betreft de bedrijventerreinen Vijfsluizen, Wilhelminahaven, de landtong bij de Havenstraat en de woningbouwlocatie aan de oostzijde van de Houthaven. Het bestemmingsplan is op 15 september 2015 vastgesteld en per 3 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Havens, eerste herziening

Het bestemmingsplan ‘Havens, eerste herziening' (NL.IMRO.0606.BP0031) betreft een herziening van enkele onderdelen van het bestemmingsplan ‘Havens’. Het bestemmingsplan is op 28 juni 2016 vastgesteld en per 28 augustus 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Hoekse Lijn (incl. MER)

Het bestemmingsplan en milieueffectrapport ‘Hoekse Lijn’ (NL.IMRO.0606.BP0039) betreft het bestaande traject van de Hoekse Lijn vanaf het viaduct over de ’s-Gravelandseweg tot de treinpassage over de rijksweg A4. Het bestemmingsplan en milieueffectrapport zijn op 15 december 2015 vastgesteld en per 7 september 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Kethel en omgeving

Het bestemmingsplan ‘Kethel en omgeving’ betreft de wijk Kethel en het Beatrixpark. Het bestemmingsplan is op 21 april 2011 vastgesteld en per 23 juni 2011 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Kethelse Venen

Het bestemmingsplan ‘Kethelse Venen’ (NL.IMRO.0606.BP0029) betreft het open veenweidegebied ten noorden van de woonwijken Spaland en Woudhoek. Het bestemmingsplan is op 26 januari 2016 vastgesteld en per 3 augustus 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Nieuwland 2016

Het bestemmingsplan ‘Nieuwland’ (NL.IMRO.0606.BP0038) betreft de wijk Nieuwland. Het bestemmingsplan is op 6 juni 2017 vastgesteld en per 3 augustus 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse (incl. MER)

Het bestemmingsplan en milieueffectrapport ‘Nieuw-Mathenesse’ (NL.IMRO.0606.BP0024) betreft het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Het bestemmingsplan en milieueffectrapport zijn op 18 juli 2013 vastgesteld en per 11 oktober 2013 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse, eerste herziening

Het bestemmingsplan ‘Havens, eerste herziening' (NL.IMRO.0606.BP0034) betreft een herziening van enkele onderdelen van het bestemmingsplan ‘Nieuw-Mathenesse’. Het bestemmingsplan is op 13 september 2016 vastgesteld en per 3 november 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Oost

Het bestemmingsplan ‘Oost’ (NL.IMRO.0606.BO0004) betreft de gehele wijk Oost. Het bestemmingsplan is op 27 oktober 2011 vastgesteld en per 29 december 2011 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Oranjeburgh

Het bestemmingsplan ‘Oranjeburgh’ (NL.IMRO.0606.BO0013) betreft de nieuwbouwwijk Oranjeburgh. Het bestemmingsplan is op 26 april 2012 vastgesteld en per 20 januari 2013 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Park A4

Het bestemmingsplan ‘Park A4’ (NL.IMRO.0606.BP0032) betreft het traject van de nieuwe tunnel van de rijksweg A4, gelegen tussen de woonwijken Woudhoek en Groenoord en de gemeentegrens met Vlaardingen (Holy). Het bestemmingsplan is op 26 januari 2016 vastgesteld en per 28 april 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Polderwetering

Het bestemmingsplan ‘Polderwetering’ (NL.IMRO.0606.BO0016) betreft het woongebied aan de Polderwetering. Het bestemmingsplan is op 31 januari 2013 vastgesteld en per 28 maart 2013 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Schieveste

Het bestemmingsplan ‘Schieveste’ (NL.IMRO.0606.BO0008) betreft het gebied Schieveste, gelegen tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag. Het bestemmingsplan is op 2 februari 2012 vastgesteld en per 28 maart 2012 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Schieveste fase 5

Het bestemmingsplan ‘Schieveste, fase 5’ (NL.IMRO.0606.BO0025) betreft het westelijke deel van het gebied Schieveste. Het bestemmingsplan is op 15 september 2015 vastgesteld en per 6 november 2015 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Snippergroen 2016

Het bestemmingsplan ‘Snippergroen 2016’ (NL.IMRO.0606.BP0041) betreft het snippergroen dat in 2015 aan diverse bewoners is uitgegeven. Het bestemmingsplan is op 13 september 2016 vastgesteld en per 3 november 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Snippergroen 2017

Het bestemmingsplan ‘Snippergroen 2017’ (NL.IMRO.0606.BP0043) betreft het snippergroen dat in 2016 aan diverse bewoners is uitgegeven. Het bestemmingsplan is op 19 september 2017 vastgesteld en per 30 november 2017 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Spaland

Het bestemmingsplan ‘Spaland’ (NL.IMRO.0606.BO0006) betreft de gehele wijk Spaland. Het bestemmingsplan is op 27 oktober 2011 vastgesteld en per 29 december 2011 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Sportpark Kethel

Het bestemmingsplan ‘Sportpark Kethel’ (NL.IMRO.0606.BP0028) betreft het (voormalige) sportpark Kethel. Het bestemmingsplan is op 26 januari 2016 vastgesteld en per 17 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Sportplaza Harga

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad van Schiedam in haar vergadering van 26 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Sportplaza Harga’ (NL.IMRO.0606.BP0027-0002) gewijzigd heeft vastgesteld. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is ten aanzien van dit bestemmingsplan een reactieve aanwijzing gegeven. Het bestemmingsplan is per 28 april 2016 in werking getreden. Tegen het plan is beroep ingesteld waardoor deze nog niet onherroepelijk is. Het is niet meer mogelijk beroep in te stellen.

Aanleiding

Bij de aanleg van de rijksweg A4 Delft-Schiedam is overeengekomen dat het tunneltracé mag worden gebruikt voor sport en recreatie. Dit biedt de mogelijkheid bestaande sportactiviteiten elders uit de stad te verplaatsen naar het tunneltracé en de vrijvallende gronden te gebruiken voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Sportplaza Harga is één van de locaties die vrijvalt door de verplaatsing van de sportactiviteiten. De locatie wordt veranderd in een gebied waar ruimte is voor detailhandel en andere commerciële functies rond het thema sport, gezondheid en ontspanning.

Plangebied

Het plangebied is onderdeel van sportpark Harga en is gelegen aan de westzijde van Schiedam, ter hoogte van knooppunt Kethelplein. Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de aansluiting van de rijksweg A4 op de A20 en aan de oostzijde door de afrit Schiedam-Noord. De watergang aan de zuidzijde van de Hargalaan vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied.

Bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van Sportplaza Harga mogelijk te maken is de voor het plangebied geldende sportbestemming met het bestemmingsplan ‘Sportplaza Harga’ veranderd in een gemengde bestemming. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van diverse commerciële functies. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen het in overeenstemming brengen van de toelichting met het Kroonbesluit van 21 november 2015 over de toepasbaarheid van de provinciale verordening Ruimte en het verduidelijken van het onderdeel waterberging in de toelichting en waterparagraaf. Voor een nadere onderbouwing van de wijzigingen verwijzen we naar het raadsbesluit en de ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Sportplaza Harga’. Beide stukken kunt u inzien.

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 1 maart 2016 besloten voor het bestemmingsplan 'Sportplaza Harga' een reactieve aanwijzing te geven. De reactieve aanwijzing heeft betrekking op het thema detailhandel en ziet toe op de artikelen 1.24, 1.35, 3.1.b, 3.2.1.b, 3.3.a van de planregels. De reactieve aanwijzing heeft als consequentie dat deze onderdelen geen deel meer uitmaken van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Voor een nadere onderbouwing verwijzen we naar de reactieve aanwijzing die samen met de andere stukken ter inzage ligt.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan, de reactieve aanwijzing en de verdere procedure? Neem dan contact op met de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan West

Het bestemmingsplan ‘West’ (NL.IMRO.0606.BO0002) betreft de gehele wijk West, met uitzondering van de nieuwbouwwijk Oranjeburgh. Het bestemmingsplan is op 26 april 2012 vastgesteld en per 6 november 2012 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Wetenschappersbuurt

Het bestemmingsplan ‘Wetenschappersbuurt’ (NL.IMRO.0606.BP0030) betreft de Wetenschappersbuurt in de wijk Oost. Het bestemmingsplan is op 20 december 2016 vastgesteld en per 17 februari 2017 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Woudhoek

Het bestemmingsplan ‘Woudhoek’ (NL.IMRO.0606.BO0005) betreft de gehele wijk Woudhoek. Het bestemmingsplan is op 2 februari 2012 vastgesteld en per 28 maart 2012 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Bestemmingsplan Zuid

Het bestemmingsplan ‘Zuid’ (NL.IMRO.0606.BO0001) betreft de gehele wijk Zuid. Het bestemmingsplan is op 2 februari 2012 vastgesteld en per 28 maart 2012 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Paraplu-bestemmingsplan Wonen

Het 'Paraplu-bestemmingsplan ‘Wonen' (NL.IMRO.0606.BO0033) betreft de aanpassing of toevoeging van het begrip ‘woning’ in diverse bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is op 18 november 2014 vastgesteld en per 22 januari 2015 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Wijzigingsplan Dienstwoning Babbersmolen

Het wijzigingsplan ‘Dienstwoning Babbersmolen’ (NL.IMRO.0606.BP00031) betreft de dienstwoning bij de Babbersmolen aan de Schiedamsedijk 2a. Het wijzigingsplan is door het college vastgesteld op grond van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Harga’. Het wijzigingsplan is op 12 januari 2016 vastgesteld en per 25 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Wijzigingsplan Liduinakwartier

Het wijzigingsplan ‘Liduinakwartier' (NL.IMRO.0606.BP0037) betreft het voormalige schoolgebouw aan de Sint Liduinastraat 35. Het wijzigingsplan is door het college vastgesteld op grond van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘West’. Het wijzigingsplan is op 9 januari 2018 vastgesteld en per 27 februari 2018 onherroepelijk geworden.

Digitaal inzien

Vaststelling bestemmingsplan ‘De Branderij’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 10 juli 2018 het bestemmingsplan ‘De Branderij’ (NL.IMRO.0606.BP0032-0002) heeft vastgesteld.

Digitaal inzien