Ontwerp-afwijkingenbeleid seksinrichtingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat zij beleidsregels over de vestiging van seksinrichtingen willen vaststellen. De beleidsregels zijn van toepassing op de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Doel beleidsregels

Op grond van het gemeentelijk prostitutiebeleid is in Schiedam ruimte voor de vestiging van maximaal vijf seksinrichtingen. Het is wenselijk om van tevoren duidelijkheid te bieden waar zulke functies niet gewenst zijn, en waar deze zich in principe wel zouden kunnen vestigen. Uitgangspunt daarbij is het bieden van een voldoende ruimtelijke afscheiding tussen een seksinrichting en gevoelige functies. 

Voor locaties waar een seksinrichting zich in principe zou kunnen vestigen geldt niet dat in alle gevallen medewerking zal worden verleend. In alle gevallen vindt nog een nadere afweging plaats of het in dat specifieke geval wenselijk is om medewerking te verlenen. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van een seksinrichting op het woon- of werkklimaat. Ook wordt gekeken naar de kenmerken en eigenschappen van de locatie.

De beleidsregels gelden alleen voor de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden voor een seksinrichting. De overige aspecten vallen onder de exploitatievergunning, die op basis van de APV voor een dergelijk bedrijf vereist is. Die aspecten hangen samen met de bedrijfsvoering van een seksinrichting.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp-afwijkingenbeleid seksinrichtingen ligt vanaf 7 maart 2019 voor 6 weken voor zienswijzen ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor. Het KCC is op afspraak geopend.

Digitaal inzien

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerp-afwijkingenbeleid seksinrichtingen kenbaar maken. Dit kan bij het College van Burgemeester en Wethouders van Schiedam, ten aanzien van Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Mondelinge zienswijzen kunt u naar voren brengen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van het KCC.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan Dirkzwager

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110c van de Wet geluidhinder en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 28 juni 2018 het ontwerp bestemmingsplan en het besluit hogere waarde voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Aanleiding en plangebied

De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de Dirkzwagerlocatie. De raad heeft besloten om het voormalige bedrijfscluster van distilleerderij Dirkzwager te herstructureren naar een gemengd stedelijke woongebied. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de Woonvisie en de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad. Ook heeft zij besloten het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2014’ overeenkomstig te herzien.

Het plangebied is gelegen aan de noordkant van de binnenstad van Schiedam. Het gebied wordt begrensd door het water van de Noordvestgracht en de Schie. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Sint Anna Zusterstraat en de Palmboomstraat.

Bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van de Dirkzwagerlocatie mogelijk te maken, wordt de geldende bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Het bestemmingsplan biedt de ruimte om daar maximaal 130 woningen te bouwen. Hierbij wordt ingezet op behoud van de monumentale panden en nieuwbouw in lijn met de uitgangspunten van het beschermd stadsgezicht van Schiedam.

Welstand

Om de gewenste ruimtelijke en architectonische (beeld)kwaliteit te borgen wordt in samenhang met het bestemmingsplan de welstandsparagraaf ‘Beeldkwaliteitsplan Dirkzwager’ voorbereid. Op basis van deze welstandsparagraaf worden kwaliteitseisen gesteld voor de architectonische uitwerking van de bebouwing. De welstandsparagraaf geldt als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Hogere waarden (geluid)

Het plangebied ligt deels binnen de wettelijke geluidszone van de Broersvest/‘s-Gravelandseweg. Voor het oostelijke gedeelte van het plangebied geldt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Voor de bouw van 40 van de 130 woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt  worden daarom hogere waarden (geluid) vastgesteld. De procedure tot het vaststellen van hogere waarden (geluid) is gekoppeld aan het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten hogere waarde (geluid) ligt vanaf 28 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpwelstandsparagraaf, het ontwerpbesluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure? Neem dan contact op met de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Omgevingsvergunning bouwplan ‘De Maurits’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maakten bekend dat op 30 oktober 2018 een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een appartementencomplex met 27 woningen op de hoek van Juliana van Stolbergstraat en de Dr. Noletstraat, namelijk bouwplan ‘De Maurits’. In samenhang hiermee hebben burgemeester en wethouder hogere waarden (geluid) vastgesteld voor een deel van de woningen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is gevraagd voor de bouw van een appartementencomplex, bestaande uit 27 appartementen met een ondergrondse parkeergarage, op de hoek van de Juliana van Stolbergstraat en de Dr. Noletstraat. Het bouwplan is op een aantal onderdelen niet in overeenstemming met het bestemmingsplan ‘West’. Als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning worden verleend als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening (dit kan op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo). Er moet dan wel een goede ruimtelijke onderbouwing zijn. Hiervan is in dit geval sprake.

Voor dit project gaf de gemeenteraad van Schiedam op 5 juni 2018 een ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Hogere waarden (geluid)

De planlocatie ligt binnen meerdere wettelijke geluidszones. Voor 13 van de 27 woningen geldt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Voor de bouw van deze woningen zijn daarom hogere waarden (geluid) vastgesteld. De procedure tot het vaststellen van hogere waarden (geluid) is gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

Ter inzage

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere waarden(geluid) en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend.

Beroep

Tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van hogere waarden (geluid) kan binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking beroep worden ingesteld. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend kunnen beroep instellen. Ook als zij kunnen aantonen als zij hier niet in staat toe geweest te zijn. Beroep kunt  instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM te Rotterdam. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt? Dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Ook kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de omgevingsvergunning, het besluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure? Neem dan contact op met de heer M. Kap, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan Toernooiveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110c van de Wet geluidhinder en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 november 2018 ter inzage wordt gelegd:
•    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Toernooiveld’ (NL.IMRO.0606.BP00094)
•    Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden (geluid) voor Toernooiveld

Aanleiding en plangebied

De locatie Toernooiveld betreft een onbebouwd gedeelte van de Distillateursbuurt, gelegen tussen de Pieter Loopuytstraat en de Vlaardingerdijk. Op deze locatie is een hoogbouwprogramma voorzien, sinds de sloop van de oorspronkelijke bebouwing aan het begin van deze eeuw. De mogelijkheden voor deze hoogbouw waren al vastgelegd in het bestemmingsplan ‘West’ (2012).

Plannen zijn ontwikkeld voor de bouw van 2 woontorens (149 appartementen) met commerciële ruimten op de begane grond. De woontorens hebben een hoogte van 51 meter en 36 meter. In vergelijking tot het bestemmingsplan ‘West’ voorzien de plannen in een gewijzigde positionering van de woontorens en het toevoegen van commerciële ruimten. Dit maakt dat het bestemmingsplan ‘West’ moet worden herzien.

Hogere waarden (geluid)

Het plangebied is gelegen binnen meerdere wettelijke geluidszones. Voor alle woningen geldt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarden voor geluid uit de Wet geluidhinder worden overschreden. Voor de bouw van de 149 woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt zullen daarom hogere waarden (geluid) worden vastgesteld. De procedure tot het vaststellen van hogere waarden (geluid) is gekoppeld aan het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde (geluid) liggen vanaf 22 november 2018 voor 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor. Het KCC is op afspraak geopend. De stukken raadpleegt u digitaal op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar maken bij de Gemeenteraad van Schiedam, t.a.v. Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, postbus 1501, 3100 EA te Schiedam. Mondelinge zienswijzen kunt u naar voren brengen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van het KCC.

Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden (geluid) kunnen kenbaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Schiedam, t.a.v. Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van het KCC.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). D afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de huidige ontwerpfase van de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure? Neem dan contact op met de heer M. Kap, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Alle stukken kunt u ook raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.