Notitie Reikwijdte en Detailniveau Schieveste

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer bekend dat de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Schieveste te Schiedam’ vanaf 10 oktober 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Achtergrond

De locatie Schieveste is een grotendeels onbebouwde kantorenlocatie gelegen tussen de rijksweg A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft en direct grenzend aan station Schiedam Centrum. Voor deze locatie zijn door een marktpartij plannen voorgeld voor de ontwikkeling van een hoogstedelijk woonmilieu. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan worden herzien. Gelet op het aantal woningen moet in samenhang met dit bestemmingsplan een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de procedure van het MER is de voorliggende kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van het MER en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving voor welke activiteit het MER wordt opgesteld. Hierbij wordt aangegeven op welke manier en tot op welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd. De volgende stap is het opstellen van het MER. Dit MER zal later, samen met het ontwerp van het bestemmingsplan, ter inzage worden gelegd.

Ter inzage

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Schieveste te Schiedam’ (pdf 2MB) wordt vrijgegeven voor inspraak en ligt 
vanaf 10 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend. De stukken zijn in te zien via www.schiedam.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar mening geven over wat onderzocht moet worden in het MER en op welke manier. Dit kan door schriftelijk zienswijzen  kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, postbus 1501, 3100 EA te Schiedam. 

Vervolg

De gemeente bundelt alle schriftelijke reacties en raadpleegt de wettelijke adviseurs. Ook de commissie voor de m.e.r. wordt om advies gevraagd. De adviezen van de wettelijke adviseurs, de Commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties zullen gebruikt worden als input voor de te hanteren reikwijdte en het detailniveau bij het opstellen. Wanneer het MER is opgesteld is er de mogelijkheid hierop zienswijzen in te dienen.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.