De gemeente Schiedam gaat de buitenruimte van de wijk Sveadal aanpakken. Het openbaar gebied is verzakt en moet worden opgehoogd. De bestrating is in grote delen van deze wijk aan verbetering of vervanging toe. Ook zal de gemeente in de straten die worden opgehoogd het riool vervangen. Ophogen van kruipruimtes, tuinen en voortuinen is de verantwoording van de bewoners zelf. De binnenterreinen worden opgeknapt maar niet opgehoogd.

Duurzaamheid

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en de aandacht hiervoor bij de voorbereidingen en uitvoering van de projecten. Daarom wil de gemeente de bestrating op een duurzame manier verbeteren. De verharding die geen functie heeft, vervangen we voor groen. Ook behouden we zoveel mogelijk bomen. Wij vragen de aannemer om vernieuwende oplossingen voor klimaatadaptatie aan te bieden. Denk daarbij aan het infiltreren en vasthouden van water, het voorkomen van hittestress en het toepassen van zoveel mogelijk biodiversiteit.

Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater, het vergroenen van uw tuin en het delen van auto’s. Voor vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Materiaal glasschuim

In voorgaande ophoogprojecten binnen de gemeente is gebruik gemaakt van EPS (piepschuim). Het nadeel van dit materiaal is dat het niet duurzaam is en niet klimaatadaptief (wateropname tijdens hevige regenbuien en waterafgifte binnen 48 uur aan de ondergrond). De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid. We zijn op zoek gegaan naar alternatief materiaal. Veelbelovend is glasschuim. Glasschuim bestaat uit brokken opgeschuimd gerecyled glas. Het is zeer licht en zeer goed waterdoorlatend. Door deze eigenschappen voldoet het veel beter aan de wens van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om het materiaal binnen de Nederlandse wetgeving toe te passen. Dit vraagt extra tijd.

Waarom wordt het openbaar gebied opgehoogd?

Het openbaar gebied in Sveadal is op sommige plekken tot bijna 1 meter verzakt. De grote verzakkingen leiden in het projectgebied tot verschillende problemen zoals breuk van kabels, leidingen en huisaansluitingen. Daarom gaan we het openbaar gebied weer ophogen naar het oude niveau.

Wat zijn de gevolgen voor mijn straat?

Doordat niet alle straten even ver verzakt zijn, worden niet alle straten op dezelfde manier opgehoogd maar wordt er maatwerk verleend. Daarom is de wijk in 4 delen opgedeeld. Van juli tot september verwachten wij de bewoners per straat hierover apart te informeren.

Hoe wordt er om gegaan met de ruimtes waar er grote verschillen zijn in straathoogte?

In principe komt de straat weer terug op de originele hoogte. Hierdoor sluit de straat goed aan op de woningen met opgehoogde voortuinen. In de ontwerpfase wordt dit nog verder uitgewerkt.

Wat gebeurt er met de hoogteverschillen tussen de openbare weg en de aangrenzende tuinen?

Als er een groot hoogteverschil is (> 75 cm), worden deze geleidelijk afgevlakt. Met de bewoners die ook hun achtertuinen ophogen, worden individuele afspraken gemaakt.

Waarom wordt er met verschillende materialen opgehoogd? 

Doordat niet alle straten overal even hard zijn gezakt, maken we een onderscheid in de manier van ophogen. 

Hoe voorkomt de gemeente op termijn een hoogteverschil tussen de staten die met zand zijn opgehoogd en de andere gedeeltes die worden opgehoogd met glasschuim? 

Met het ophogen zorgen we ervoor dat alle straten weer voldoen aan de zettingseis van maximaal 25 cm zetting in 30 jaar. Daarnaast verwachten we geen groot zettingsverschil meer in de openbare ruimte.