Horecabedrijven buiten het centrum en stationsgebied (uitgezonderd coffeeshops) en restaurants in de gehele gemeente kunnen een ontheffing sluitingsuur aanvragen. Hiermee mogen zij maximaal tien keer per jaar één uur langer open zijn.

Aanvraag ontheffing sluitingsuur

Een ontheffing sluitingsuur moet elk jaar voor ingang van het nieuwe kalenderjaar worden aangevraagd. Ontheffingen sluitingsuur die tijdens het kalenderjaar worden aangevraagd, worden naar verhouding verleend. Een voorbeeld: wanneer een ontheffing per 1 juli wordt verleend, mag het horecabedrijf in dat jaar nog vijfmaal één uur langer open zijn. Voor de eerste ontheffing van een kalenderjaar geldt een beslistermijn van acht weken, die met acht weken kan worden verlengd. In de praktijk zal niet altijd de volledige termijn worden benut, maar houd er wel rekening mee dat de behandeling enige tijd kan duren.

Twee of meer ontheffingen?

De tweede en verdere ontheffingen in een kalenderjaar moeten uiterlijk drie werkdagen van tevoren bij de gemeente worden gemeld. Dit kan met een stempelkaart of per e-mail (afhankelijk wat bij de aanvraag is aangegeven). De stempelkaart kan elke keer uiterlijk drie werkdagen tevoren worden ingeleverd bij het Omgevingsloket van de gemeente. Hiervoor kunt u via 14 010 een afspraak te maken. Als u heeft gekozen om de gemeente per e-mail te informeren, stuurt u een e-mail naar contactformulier onder vermelding van 'Omgevingsloket: melding verlaat sluitingsuur. Meldingen per e-mail worden alleen geaccepteerd als ze van het e-mailadres worden verstuurd wat op het aanvraagformulier is vermeld.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing sluitingstijd zijn conform de legesverordening kosten verbonden. De kosten voor een ontheffing sluitingsuur zijn €49,50. Voor de meldingen worden geen kosten in rekening gebracht.

Ontheffing Sluitingstijd:

 27-04-2019: Brasserie Stadhuis