In november 2021 is het nieuwe Erfgoed- en monumentenbeleid vastgesteld. Dat was ook nodig, want sinds de vorige versie uit 2008 is er veel in de stad veranderd. Daarnaast geeft het nieuwe beleid richting aan ons handelen binnen het thema erfgoed de komende jaren. Dat is nodig in het licht van ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet.

We willen ons erfgoed zo veel mogelijk op een goede manier gebruiken en toegankelijk maken. En dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van de mooie monumenten. En uiteraard willen we dit alles ook doorgeven aan de genera­ties na ons. Daarom is het van belang om zorgvuldig om te gaan met ons erfgoed. Hoe we dat willen doen is te lezen in dit Erfgoed- en monumentenbeleid.

Het document start met de ‘verhalen van Schiedam’. Dat zijn de vijf belangrijkste verhalen uit de geschiedenis van Schiedam en die we nu nog terug zien in ons erfgoed. Denk aan ‘jeneverstad van de wereld’  en  ‘verbonden door water’. Ze geven aan op welke verhalen we  de focus leggen in onze omgang met het Schiedams erfgoed.

Daarna komen de ambities van onze gemeente met ons erfgoed aan bod. Aan de hand van drie doelen die we hebben met erfgoed. Namelijk dit zo goed mogelijk ‘benutten, beleven en behouden’. Deze doelen hangen met elkaar samen. Zij ondersteunen het uitgangspunt dat erfgoed en monumenten voort­durend in ontwikkeling zijn en telkens opnieuw meer­waarde bieden aan bewoners, bedrijven en bezoekers.

Tot slot zijn er diverse bijlagen opgenomen. In de eerste bijlage wordt de brede beleidscontext beschreven. In bijlage 2 wordt ingegaan op de financiën, behorend bij dit beleidsveld. Bijlage 3 betreft een uitvoeringsplan voor de jaren 2021-2025 en bijlage 4 beschrijft de resultaten van de participatie

De erfgoedverordening uit 2010 geldt nog wel. Deze wordt momenteel ook aangepast.