De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wil snelle en comfortabele fietsverbindingen tussen grote woon- en werkgebieden realiseren. Dit noemen ze metropolitane fietsroutes (MFR). Een van die routes loopt tussen Naaldwijk en Rotterdam, via Schiedam. De aanleg van de MFR wordt grotendeels betaald door de MRDH. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de fietspaden.

Waarom MFR?

De huidige fietspaden in Schiedam voldoen niet aan de basiseisen van de MFR. De fietspaden zijn te smal en op sommige locaties onvoldoende verlicht. Daarnaast hebben de fietspaden soms scherpe bochten en moet vaak gestopt worden voor gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van het nieuwe fietspad kan op een veilige en comfortabele manier gefietst worden. Het doel is om zo de bereikbaarheid tussen de woon- en werkgebieden te vergroten en een aantrekkelijk alternatief te bieden voor autoverkeer.

De MFR loopt in Schiedam van west naar oost via de Burgemeester Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat, Koemarkt en de Rotterdamsedijk. Deze wordt in 2 fasen uitgevoerd. De aanleg van de MFR wordt gecombineerd met onderhoud aan de wegen en de riolering.

Deze bijeenkomst heeft alleen betrekking op de eerste fase en betreft het gedeelte langs de Burgemeester Knappertlaan en Nieuwe Haven.

Voorlopig ontwerp

Van een deel van de route door Schiedam is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit betreft het gedeelte langs de Burgemeester Knappertlaan en de Nieuwe Haven. Het voorlopig ontwerp van het andere deel van de route wordt later dit jaar uitgewerkt. 

Het nieuwe fietspad moet aan de volgende MFR basiseisen voldoen: 

  • Zoveel mogelijk vrij liggend;
  • Minimaal 3,0 meter breed (in één richting);
  • Voorzien van rood asfalt;
  • Zo min mogelijk stopmomenten.

Om een fietspad met een breedte van 3 meter te kunnen maken, moeten bepaalde delen van de stoep versmald worden. Daarnaast wordt langs de stoep en het fietspad extra lantaarnpalen geplaatst om de zichtbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Definitief ontwerp

Op 3 april 2024 was er een inloopbijeenkomst in Wijkcentrum de Erker. Tijdens deze bijeenkomst is het voorlopige ontwerp van de metropolitane fietsroute (fase 1) aan bewoners toegelicht. Ook kregen bewoners de ruimte om vragen te stellen of adviezen te geven over dit ontwerp. Dit is zowel mondeling als op een formulier gebeurd.

Alle ontvangen reacties zijn gelezen, verzameld en beoordeeld op haalbaarheid door het projectteam. In het definitieve ontwerp is hier ook rekening mee gehouden. Een aantal reacties zijn uiteindelijk ook verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp is inmiddels ook klaar. Klik op onderstaande links om de ontwerpen te bekijken:

Parkeren

Dit onderdeel heeft alleen betrekking op de Burgemeester Knappertlaan.

Fietsparkeren

Tussen de Vlaardingerdijk en de Vondellaan staan nu de fietsen geparkeerd aan een aanleunbeugel, ofwel fietsnietje op de stoep van de Burgmeester Knappertlaan. In het ontwerp wordt de zijberm (tussen de parkeervakken en het fietspad) verbreed om ruimte te maken voor de fietsen of scooters. De fietsnietjes worden hier bij elkaar geplaatst, waardoor meer ruimte ontstaat in de zijberm voor groen. De stoep wordt hierdoor vrijgemaakt van fietsers, waardoor het beter begaanbaar is. Op sommige plaatsten heeft de stoep hierdoor een breedte van minimaal 2,10 meter.

Auto’s

Er zijn nu 220 parkeervakken aan de Burgemeester Knappertlaan. In de nieuwe situatie zal het totale aantal parkeervakken langs de laan ongewijzigd blijven. De inritten van woningen aan de Burgemeester Knappertlaan worden doorgetrokken tot aan de rijbaan. Dit vervangt de huidige kruismarkeringen in de parkeerstrook.

Bus

Op dit moment heeft de Burgemeester Knappertlaan twee bushaltes waar de bus stopt naast de rijbaan. Dit verandert naar een situatie waarbij de bus op de rijbaan stopt. 

Bomen

De Burgemeester Knappertlaan is een groene laan met bomen aan beide kanten. Daarnaast heeft de Burgemeester Knappertlaan vanaf de Vondellaan tot aan de Nieuwe Haven, ook een groene middenberm met bomen. We willen in de nieuwe situatie zoveel mogelijk bomen behouden. 

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een boom te behouden. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals:

  • In de nieuwe situatie verandert de breedte van de weg waardoor bepaalde bomen in de weg of te dicht bij de weg staan om te kunnen groeien.
  • Bomen hebben een slechte kwaliteit en/of lage levensverwachting waardoor het beter is deze te vervangen.
  • Graafwerkzaamheden rondom de boomwortels is nodig voor de aanleg van kabels, leidingen en/of het vervangen van de riolering. Hier kan de boom niet tegen en zal dit niet overleven.

Momenteel wordt onderzocht welke bomen gekapt moeten worden. Dit wordt de komende maanden duidelijk en wordt via dit platform gecommuniceerd en op de tweede bewonersavond gepresenteerd.

Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. Daarnaast wordt gekeken of extra bomen geplant kunnen worden. Dit voor een groenere inrichting van de stad. 

Groen

Door het verbreden van de zijberm en het bij elkaar plaatsen van de fietsnietjes, ontstaat extra ruimte voor groen. De beplanting van het groen wordt verder uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Kabels en leidingen

Het fietspad wordt verbreed van gemiddeld 2,5 meter naar 3 meter en voorzien van asfalt. Hierdoor kunnen kabels en leidingen (K&L) die eerst onder de stoep lagen, onder het asfalt komen te liggen. Voor sommige nutsbedrijven is het niet wenselijk dat deze onder asfalt komen te liggen. Dit is met name van toepassing voor K&L waaraan regelmatig werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals de huisaansluitingen. Deze K&L worden voorafgaand aan onze werkzaamheden door de nutsbedrijven verplaatst richting de stoep.

Riool

De gemeente wil zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uitvoeren om de overlast voor bewoners zo kort mogelijk te houden. Eén van de werkzaamheden is het vervangen van het riool. Het riool onder de Burgemeester Knappertlaan en de Nieuwe Haven is verouderd en in het verleden meerdere malen hersteld. 

Rijbaan

Nadat het riool is vervangen en het fietspad is verbreed, wordt de asfaltlaag van de Burgemeester Knappertlaan vervangen. 

Uitvoering

Begin 2025 start de uitvoering. Het streven is om het werk uiterlijk 1 maart 2026 af te ronden. Na afronding van fase één wordt gestart met fase twee.

Na aanleg van het riool, wordt het fietspad aangebracht. Dit wordt in fases uitgevoerd om woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Definitieve planning en fasering volgt later.

Handige links