De gemeente stimuleert actieve deelname aan amateurkunstbeoefening in Schiedam. Daarom kunnen verenigingen een jaarsubsidie aanvragen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 oktober binnen zijn. Deze aanvraag is dan voor het eerstvolgende kalenderjaar. Een aanvraag die in september 2022 wordt gedaan, is dus voor de subsidie in 2023.

Hoogte subsidie

Zoveel subsidie  is er per discipline:

 • €2.500 voor koren;
 • €3.500 voor koren met begeleiding van een professioneel orkest en/of solisten.
 • €4.000 voor harmonieën en orkesten;
 • €4.000 voor toneel;
 • €2.500 voor overige disciplines.

Er kan voor meerdere disciplines aangevraagd worden.

Dit is belangrijk om mee te sturen

Bij de aanvraag voor subsidie moet het volgende worden meegestuurd:

 • de begroting en het dekkingsplan van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • jaarrekeningen van de 2 jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd , waaruit onder andere een overzicht van de inkomsten en uitgaven, activa, passiva, reserves en liquide middelen blijkt;
 • het curriculum vitae van de artistieke leiding;
 • recent KvK uittreksel (op gewaarmerkt papier, niet ouder dan een jaar);
 • de statuten, als deze niet al eerder zijn ingediend voor een andere subsidieaanvraag en hierin niets is gewijzigd;
 • een overzicht van de activiteiten voor het kalenderjaar waar subsidie voor wordt aangevraagd;
 • een verantwoording van het voorgaande subsidiejaar (een overzicht van de activiteiten en prognose financieel verslag).

Hoe lang duurt het tot er een besluit genomen wordt

Het college beslist uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand waar voor subsidie voor wordt aangevraagd.

Dit zijn de regels en voorwaarden voor de subsidie

Een vereniging komt voor subsidie in aanmerking als:

 • De vereniging statutair in Schiedam is gehuisvest;
 • Er minimaal 15 leden per discipline zijn, waarvan minimaal 8 leden uit Schiedam;
 • Als het een kunstdiscipline is, waarbij alle leden onder de 18 jaar zijn, moeten er minstens 8 leden zijn;
 • De vereniging open is voor nieuwe leden en actief leden werft;
 • De instelling beschikt over artistieke leiding;
 • De vereniging een maatschappelijke bijdrage aan Schiedam levert, door middel van het organiseren van openbare activiteiten zoals repetities en optredens, waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven;
 • De vereniging minimaal 1 jaar voorafgaande aan de aanvraag actief is;
 • De vereniging minimaal 20 % van de begrote kosten van de activiteit uit eigen inkomsten werft, niet zijnde de gemeentelijke subsidie;
 • Voor de leden van de vereniging een contributieplicht bestaat;
 • De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Schiedam geeft subsidies aan de hand van bepaalde regels. Die staan in de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV). In de subsidieverordening leest u:

 • De rechten en plichten van de subsidieaanvrager en de gemeente.
 • Wat u moet doen om subsidie aan te vragen.
 • Wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen.

Lees de informatie in de ASV goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De ASV is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze geldt voor alle subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2017.

Heeft u nog vragen, wilt u de subsidie aanvragen of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling cultuur via het contactformulier.